Americol Antol Citrus płyn odtłuszczający 10 l

Cena netto: 834,00 zł
Cena brutto: 1 025,82 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 10 szt.

Kod produktu: AME-0015

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Americol Antol Citrus 10 l to niezwykle skuteczny środek odtłuszczający o zapachu cytrynowym. Jego formuła oparta jest na silnych rozpuszczalnikach. Jest on przeznaczony do usuwania pozostałości po klejach, środkach uszczelniających, tłuszczach itp.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Americol Antol Citrus płyn odtłuszczający 10 l

Zastosowanie

Americol Antol Citrus 10 l skutecznie odtłuszcza powierzchnie twarde takie jak powierzchnie z blachy, zbiorniki, kafelki. Można go używać zarówno w formie nierozcieńczonej (mycie ręczne) jak i rozcieńczonej z wodą (myjki). Produkt ma szerokie zastosowanie w odtłuszczaniu powierzchni w przemyśle ciężkim.

Właściwości

Sposób użycia: do mycia manualnego lub ręcznego najlepiej użyć nierozcieńczony produkt. W przypadku mycia z użyciem urządzeń wysokociśnieniowych i z użyciem w opryskiwaczu zaleca się rozcieńczenie w wodzie w proporcjach 1%-5% (1:100-1:20). Rozprowadzić równomiernie. Pozostawić produkt do zadziałania. Następnie pozostawić do odparowania, przetrzeć śćiereczką czy szczoteczką, lub spłukać wodą.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2052

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P241 Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/.../przeciwwybuchowego sprzętu.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/....
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P321 Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie).
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top