Tabletki multifunkcyjne do basenu Chlor Multi Tab 200 g - opakowanie 1 kg

Cena netto: 34,54 zł (34,54 zł / 1 kg)
Cena brutto: 37,30 zł (37,30 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 9 szt.

Kod produktu: CHB-0015

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Chlor Multi Tab 200g to wielofunkcyjny preparat do stałej dezynfekcji wody basenowej w formie wygodnych w stosowaniu tabletek. Preparat dezynfekuje wodę, zapobiega powstawaniu glonów w basenie i ułatwia flokulację. Jedna tabletka 200g wystarcza na około 10m3 wody basenowej oraz zapewnia ochronę na 5-7 dni. 

Produkt niebezpieczny
Tabletki multifunkcyjne do basenu Chlor Multi Tab 200 g - opakowanie 1 kg

Zastosowanie

Jednym z najważniejszych etapów pielęgnacji wody basenowej jest dezynfekcja chlorem. To skuteczny sposób na usunięcie z wody basenowej uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia bakterii, grzybów oraz glonów. Preparat działa biobójczo na szczepy Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus w stężeniu 1mg/l (czas kontaktu 60 minut w temp. 20 0 C) oraz glonobójczo w stężeniu 10mg/l (czas kontaktu 60 minut w temp. 20 0 C). Jedna multi tabletka wystarcza na 5-7 dni ochrony wody basenowej w zależności od pogody, temperatury i ilości osób korzystających z kąpieli. Tylko 200 gramów (jedna tabletka) potrafi zdezynfekować 10 m3 wody basenowej. Tabletki chlorowe Multi Tab poprawiają również flokulację wody basenowej, dzięki czemu pozbawiona jest ona zabrudzeń z którymi mógłby nie poradzić sobie filtr. Zaleca się powtarzanie chlorowania co 2-3 tygodnie, dla uzyskania najlepszego efektu. Poziom chloru w wodzie nie powinien przekraczać 0,6 mg/l, rekomendowane jest utrzymywanie poziomu między 0,3-0,6 mg/l. Tabletek nie powinno się wrzucać bezpośrednio do basenów z tworzywa sztucznego lub wykładanych folią, ponieważ środek może spowodować odbarwienie. Tabletkę zaleca się włożyć do pływaka dozującego bądź skimmera. 

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych.

Właściwości

- wielofunkcyjny preparat do dezynfekcji wody basenowej,

- zapobiega powstawaniu glonów,

- ułatwia flokulację,

- wygoda i łatwość w stosowaniu,

- ekonomia zużycia,

- wysoka zawartość chloru ok. 90 %,

- wolno rozpuszczalne tabletki chlorowe,

- idealne nawet do najtwardszej wody,

- stabilizowane przeciwko zbyt szybkiemu rozkładowi chloru.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2468

Zwroty wskazujące na zagrożenia:

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz. H290 Może powodować korozję metali.H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P261 Unikać wdychania pyłu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu.
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P402 + P404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Produkt niebezpieczny

Tabletki multifunkcyjne do basenu Chlor Multi Tab 20 g - opakowanie 1 kg

Cena netto: 34,54 zł
Cena brutto: 37,30 zł
Produkt niebezpieczny

Chlor tabletki 20 g do basenu 1 kg

Cena netto: 35,19 zł
Cena brutto: 38,00 zł
Produkt niebezpieczny

Chlor tabletki 200 g do basenu 1 kg

Cena netto: 33,88 zł
Cena brutto: 36,59 zł

pH minus granulat do basenu 1,5 kg

Cena netto: 15,20 zł
Cena brutto: 18,69 zł

Koagulant do basenu Flock-Bas granulat 1 kg

Cena netto: 26,75 zł
Cena brutto: 32,90 zł
Produkt niebezpieczny

Chlor Szok Granulat 1 kg

Cena netto: 30,55 zł
Cena brutto: 32,99 zł

Fotometr basenowy do pomiaru chloru SCUBA II

Cena netto: 534,96 zł
Cena brutto: 658,00 zł
Produkt niebezpieczny

Antyglon, środek na glony w basenie Algen 1 kg

Cena netto: 17,07 zł
Cena brutto: 21,00 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top