Kwas fosforowy 85% - DPPL 1200 kg

Cena netto: 5 988,62 zł (4,99 zł / 1 kg)
Cena brutto: 7 366,00 zł (6,14 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: KF-0013

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas fosforowy (w nomenklaturze chemii nieorganicznej nazywany kwasem ortofosforowym) 85% o wzorze chemicznym H3PO4 to nieorganiczny związek chemiczny, otrzymywany poprzez reakcję tlenku fosforu(V) z H2O(wodą). Jest to bezbarwna, bezzapachowa substancja rozpuszczalna w wodzie. Kwas fosforowy znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i w rolnictwie. 

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas fosforowy H3PO4 85% to surowiec o szerokim spektrum zastosowań.

Zastosowanie przemysłowe:

 • jako półprodukt w syntezie produktów chemicznych,
 • składnik mieszanin włączając pakowanie i dystrybucję,
 • środek do powierzchniowej obróbki metali, środek czyszczący,
 • środek pomocniczy w przemyśle chemicznym w tym zastosowanie w laboratorium. 

Zastosowanie profesjonalne:

 • w nawozach,
 • do powierzchniowej obróbki metali,
 • w budownictwie,
 • składnik detergentów i środków do czyszczenia,
 • pomoc do lutowania. 

Zastosowanie konsumenckie:

 • składnik środków polerujących i mieszanek woskowych, wyrobów do mycia i czyszczenia,
 • pomoc do lutowania,
 • w nawozach, bateriach i akumulatorach. 


Funkcje techniczne: nawóz, dozwolona substancja dodatkowa, dodatek paszowy, chemikalia laboratoryjne, regulator pH, inhibitor korozji, środek stosowany w przetwórstwie, środek odtłuszczający.


Kwas fosforowy spełniający parametry jakościowe dozwolonej substancji dodatkowej E338 jest używany w przemyśle spożywczym do zakwaszania żywności i jako substancja klarująca oraz w przemyśle farmaceutycznym do produkcji niektórych leków. W przemyśle paszowym stosowany jest jako dodatek paszowy /E 338/.

Właściwości

Numer CAS: 7664-38-2
Wygląd: Ciecz, 
Kolor: Bezbarwny, 
Zapach: Bez zapachu, 
pH w 25°C: 1,7(49g/l) 
Rozpuszczalność: Całkowicie rozpuszczalny w wodzie.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1805

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty określające środki bezpieczeństwa:

 • P260 Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
 • P303+P361+P353W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.Nadal płukać. 
 • P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top