Regulamin akcji promocyjnej "Otrzymaj zestaw chemii gospodarczej"

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą Otrzymaj zestaw chemii gospodarczej (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem i fundatorem Akcji promocyjnej jest distripark.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000577507, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 988-029-51-55, numer REGON 362594789, BDO: 000047011, zwana dalej „distripark.com”.  

  Dane kontaktowe:
  a) adres pocztowy:
  distripark.com sp. z o.o.
  ul. Sienkiewicza 4
  56-120, Brzeg Dolny
  b) adres poczty elektronicznej: sklep@distripark.com
  c) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 71 794 37 33, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja marki oraz  wsparcie sprzedaży.
 4. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 24.05.2019 r. i trwa do dnia 30.06.2019 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania zapasów zestawów promocyjnych.
 5. Regulamin akcji promocyjnej jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://distripark.com/regulaminy-akcji-promocyjnych/regulamin-akcji-promocyjnej-otrzymaj-zestaw-chemii-gospodarczej.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie lub skrócenia okresu trwania Akcji promocyjnej.

 

§ 2 Uczestnicy Akcji promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, spełniająca poniższe warunki: 

  a. jest pełnoletnia;
  b. wyraża zgodę na zasady Akcji promocyjnej opisane w niniejszym Regulaminie, w szczególności na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej zgodnie z zapisami Regulaminu Sklepu Internetowego (dostępnego na stronie: www.distripark.com/regulamin) oraz zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu;
  c. ma stałe miejsce zamieszkania i przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, spełniająca poniższe warunki: 

  a. siedziba jednostki organizacyjnej znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  b. wyraża zgodę na zasady Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, w szczególności na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej zgodnie z zapisami Regulaminu Sklepu Internetowego (dostępnego na stronie: www.distripark.com/regulamin) oraz zgodnie z zapisami § 4 niniejszego Regulaminu.

 

§ 3 Zasady i warunki Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna dotyczy zestawów chemii gospodarczej złożonych z produktów dostępnych na stronie distripark.com, które zostaną wysłane do Klienta jednorazowo w okresie trwania promocji jako darmowe próbki, zwane dalej zestawami promocyjnymi.
 2. Zestawy promocyjne zostaną wysłane na adres wskazany podczas składania zamówienia w części „Dane do faktury”.
 3. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Akcji promocyjnej jest: 

  a) dokonanie zakupu dowolnych produktów w sklepie internetowym distripark.com, za kwotę przekraczającą wysokość 3 000 zł netto, zgodnie z przedziałami określonymi  ust. 4 poniżej, wyłączając koszty transportu, 
  b) dokonanie zakupu w okresie trwania promocji,
  c) przesłanie na adres mailowy paulina.wroblewska@distripark.com zgody "Rozumiem i akceptuję regulamin akcji promocyjnej "Otrzymaj zestaw chemii gospodarczej" oraz wyrażam zgodę na jednorazowe otrzymanie próbek, w postaci zestawu promocyjnego złożonego z produktów chemii gospodarczej", wraz z podpisem i kopią zamówienia.

 4. Zestawy promocyjne będą złożone z następujących produktów: 

  a) Zestaw nr 1 za kwotę zamówienia o wartości z przedziału 3 000 netto do 4 999,99 zł netto bez kosztów transportu złożony z: 
  - płyn uniwersalny FLO 1l , 
  - płyn do mycia szyb 500 ml,
  - wc gel Flo 1l, 
  - Top Meister do okien,
  b) Zestaw nr 2 za kwotę zamówienia o wartości z przedziału 5 000 netto do 7 999,99 zł netto bez kosztów transportu złożony z: 
  - płyn uniwersalny FLO 1l,
  - płyn do mycia szyb 500 ml, 
  - Kitchen Cleaner,
  - wc gel FLO, 
  - Top Meister do okien,
  c) Zestaw nr 3 za kwotę zamówienia o wartości powyżej 8 000 zł netto bez kosztów transportu złożony z:
  - płyn do mycia naczyń SHIMM 1l, 
  - VIX 5l,
  - mydło eko standard 5l, 
  - wc gel FLO,
  - TopMeister do okien,

 5. Z zestawów promocyjnych każdorazowo są wyłączane produkty, które stanowią przedmiot danego zamówienia. W przypadku gdy w zamówieniu znajdzie się produkt, który stanowi jednocześnie element zestawu promocyjnego, organizator zastrzega sobie prawo wymiany go w zestawie na inny znajdujący się w ofercie sprzedażowej.
 6. Do każdego zestawu promocyjnego zostanie również dołączony kod rabatowy do wykorzystania w sklepie w sklepie distripark.com, do dnia 01.09.2019 r. 
 7. Wypełnienie warunków opisanych w punkcie 3 powyżej jest równoznaczne z: 

  a) akceptacją treści niniejszego Regulaminu;
  b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Akcji promocyjnej,

 

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania przez Organizatora danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod linkiem https://goo.gl/hEBKtw.

 

§ 5 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje co do przebiegu Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@distripark.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 71 794 37 33, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej.
 2. Złożenie reklamacji w formie pisemnej znacznie przyśpieszy i ułatwi rozpatrzenie reklamacji. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich doręczenia Organizatorowi.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki Organizatora, oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, a także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://distripark.com/regulamin w zakładce „Regulamin”.  Wszelkie dane o Akcji promocyjnej przekazywane w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. Organizator Akcji promocyjnej nie odpowiada za przesłanie nieprawidłowych zgłoszeń przez Uczestników, zmianę danych osobowych i informacji zawartych w zgłoszeniu, uniemożliwiających odnalezienie Uczestnika.
Back to top