Wyrównawczy tynk renowacyjny WTA 25 kg – Optosan ASP

Cena netto: 45,12 zł (1,80 zł / 1 kg)
Cena brutto: 55,50 zł (2,22 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: OPT-00005

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  25 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Półpaleta 13 szt., Paleta 48 szt.
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Wyrównawczy tynk renowacyjny WTA – precyzyjnie dobrane składniki innowacyjnej receptury zaprawy gwarantują wysoką porowatość warstwy wyrównującej po związaniu, umożliwiają stosowanie przy dużych grubościach nakładanej warstwy. Zapewniają pełen komfort pracy zarówno przy nakładaniu ręcznym jak i maszynowym. Predysponują tynk do stosowania na obiektach zabytkowych zarówno przy miejscowych naprawach jak i cało powierzchniowych renowacjach elewacji. Mieszanka szczególnie polecana do aplikacji na silnie zasolone podłoża.

Czas wysyłki 3 - 7 dni roboczych.

Wyrównawczy tynk renowacyjny WTA 25 kg – Optosan ASP

Zastosowanie

Zastosowanie:

Wyrównawczy tynk renowacyjny WTA znajduje zastosowania przede wszystkim w renowacjach budynków zabytkowych. Unikalny skład dobrany już na etapie projektowania produktu został celowo przystosowany do starych zabytkowych podłoży, także przy dużym obciążeniu podłoża szkodliwymi związkami soli. Tynk świetnie sprawdza się wszędzie tam gdzie z różnych powodów podłoże, mur muszą zostać wyrównane przy pomocy grubych warstw materiału. Może być stosowany zarówno do miejscowych napraw jak i kompleksowej wymiany, renowacji tynków. Może być stosowany do wnętrz i na tynkach zewnętrznych. Może być nakładany ręcznie lub aplikowany maszynowo.

Właściwości

 • Do wewnątrz i na zewnątrz
 • Wysoka porowatość
 • Odporność na obecność związków soli
 • Bardzo wysoka przepuszczalność
 • Szybki transport wody
 • Do dużych grubości tynku

Dane techniczne:

 • Zgodny z PN-EN 998-1:2012
 • Klasa: LW CS II
 • Ziarno: 2,0 mm
 • Zużycie: 11 kg/10 mm/m2
 • Opakowanie: 25 kg

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 - działa drażniąco na skórę H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P102 - chronić przed dziećmi P260 - nie wdychać pyłu P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352+P333+P313 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P304+P340+P312 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P261 - Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top