Americol Truck Cleaner Extra pianowy płyn czyszczący 20 l

Cena netto: 252,20 zł
Cena brutto: 310,21 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 10 szt.

Kod produktu: AME-0016

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Americol Truck Cleaner Extra 20 l to bardzo mocna piana aktywna przeznaczona do bezdotykowego mycia m.in. samochodów ciężarowych. Dzięki swojemu unikalnemu składowi, wytworzona piana pozostaje stabilna nawet na powierzchniach pionowych.  Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Americol Truck Cleaner Extra pianowy płyn czyszczący 20 l

Zastosowanie

Americol Truck Cleaner Extra 20 l to pianowy sliny produkt do usuwania zanieczyszczeń powstających z ruchu drogowego jak i w przemyśle ciężkim. Aktywna piana łatwo wiąże warstwę zabrudzeń dzięki czemu mycie jest szybkie i skuteczne. Produkt przeznaczony jest do  mycia samochodów ciężarowych, cystern, baz przemysłowych i kontenerów. Dzięki swojemu unikalnemu składowi, wytworzona piana pozostaje stabilna nawet na powierzchniach pionowych. Użycie ciepłej wody zwiększa skuteczność produktu. 
Właściwości

Zalecenia: nie stosować produktu w pełnym słońcu.

Sposób użycia: w zależności od zabrudzeń i powierzchni zaleca się rozcieńczenie w wodzie w proporcjach 2% - 4% (1:50 do 1:25). Nadaje się do czyszczenia szczotką, w użyciu urządzeń wysokociśnieniowych i do użycia w opryskiwaczu. Najlepiej pozostawić produkt do zadziałania. Następnie usunąć lub spłukać czystą wodą. Użycie ciepłej wody zwiększy efektywność środka. Nadaje się tylko do użycia profesjonalnego. Stosować odpowiedni sprzęt ochronny przy użyciu produktu.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1824

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/....
P321 Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie).
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top