Ochrona Danych Osobowych

I. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577507, NIP 988-029-51-55, REGON 362594789, BDO 000047011, kapitał zakładowy: 3 950 000,00 PLN wpłacony w całości, adres e-mail: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 667 669 748 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Klient może skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]

II. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej RODO) w celu:
  1. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, Umowy o Świadczenie Usług (np. Konto) lub umów dotyczących uczestnictwa w programie partnerskim – przez czas trwania tych umów (np. do czasu usunięcia Konta) – podstawą przetwarzania jest tu niezbędność do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO)
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz podmiotów z Grupy PCC – do momentu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu – podstawą przetwarzania jest tu realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  3. zapewnienia funkcjonowania Sklepu w sposób jak najbardziej przystępny dla Klienta – do momentu usunięcia przez Klienta plików cookies z przeglądarki lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu - podstawą przetwarzania jest tu realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  4. zwrotnego kontaktu z Klientem – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest tu realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
  5. wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych, dotyczących rozpatrywania reklamacji) – przez czas trwania tych obowiązków lub przez okres niezbędny do wykazania spełnienia tych obowiązków organom uprawnionym do kontroli Administratora w tym zakresie – podstawą przetwarzania jest tu obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6. ust. 1 lit. c RODO);
  6. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań – podstawą przetwarzania jest tu obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6. ust. 1 lit. c RODO).
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług w Sklepie Internetowym albo kontaktu zwrotnego z Klientem lub podjęcia na Jego żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy.

III. Odbiorcy Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży  oraz Umowy o Świadczenie Usług.
 2. Administrator może udostępnić lub powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych Klienta osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego, w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Podmiotami tymi mogą być:
  1. kurierzy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską;
  2. operatorzy płatności internetowych – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z tego sposobu płatności;
  3. zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, audytowe, podatkowe, marketingowe i rachunkowe);
  4. zewnętrzni specjaliści z zakresu IT;
  5. podmioty wspierające Administratora w obsłudze korespondencji;
  6. podmioty współpracujące z Administratorem w ramach usług sprzedażowych;

    w tym podmioty z Grupy PCC, które realizują dla Administratora niektóre powyższe usługi.

 

IV. Prawa Klienta jako osoby, której dotyczą Dane Osobowe

 1. Klient ma prawo do:
  1. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
  2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
  3. usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  4. przenoszenia Danych Osobowych które Klient dostarczył Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego Administratora;
  5. wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
  6. wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych.
 1. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Back to top