Kwas ABS - Dodecylbenzenesulfonic Acid - 85536-14-7

Cena netto: od 132,31 zł od 132,31 zł
Cena brutto: od 162,74 zł od 162,74 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0017

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • anionowy środek powierzchniowo czynny z grupy alkilobenzosulfonianów,
 • zawartość substancji aktywnej – 96%,
 • bardzo dobre właściwości zwilżające, odtłuszczające, emulgujące, dyspergujące i pianotwórcze,
 • wykazuje odporność na hydrolizę w środowisku alkalicznym,
 • produkt biodegradowalny,
 • wytwarzany na instalacjach objętych systemem GMP EFfCI,
 • produkt dostępny w opcji Kosher i Kosher PassOver.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Kwas ABS - Dodecylbenzenesulfonic Acid - 85536-14-7

Zastosowanie

Kwas ABS - Dodecylbenzenesulfonic Acid - 85536-14-7 należy do anionowych związków  powierzchniowo czynnych z grupy alkilobenzosulfonianów. Jego nazwa INCI to Dodecylbenzenesulfonic Acid. Produkt występuje w formie cieczy o zabarwieniu jasnobrunatnym do ciemnobrunatnego. Występuje w formie kwaśnej i wysoce skoncentrowanej. Zawiera ponad 96% substancji aktywnej. Dzięki wysokiemu stężeniu jest zatem możliwe ograniczenie kosztów transportu tego wyrobu.

 

Kwas ABS jest surfaktantem, który przede wszystkim  wykorzystuje się w produkcji różnego typu soli kwasu alkilobenzenosulfonowego np. soli sodowych lub etanoloaminowych. Formą użytkową tego produktu jest postać zneutralizowana, która może przebiegać podczas przygotowywania gotowej mieszaniny. Po przejściu procesu neutralizacji Kwas ABS przyjmuje szereg pożądanych cech takich jak doskonałe właściwości odtłuszczające oraz zwilżające. Są to bardzo pożądane cechy w przypadku mycia i czyszczenia powierzchni twardych oraz w procesach obróbki tkanin. Zneutralizowaną postać Kwasu ABS stosuje się też do przygotowywania receptur ciekłych i proszkowych środków piorących oraz przeznaczonych do mycia i czyszczenia.

Produkt charakteryzuje się także zdolnościami pianotwórczymi i emulgującymi. Doskonale dysperguje cząstki różnego rodzaju zabrudzeń.

Kwas ABS jest środkiem powierzchniowo czynnym odpornym na hydrolizę w środowisku alkalicznym. Dzięki tej właściwości produkt doskonale sprawdza się w produkcji środków piorących i myjących do użytku profesjonalnego o silnie alkalicznym charakterze. Produkt ten znakomicie  działa także jako składnik trudnopalnych cieczy hydraulicznych oraz formulacji do obróbki metali. W tego typu produktach Kwas ABS  spełnia rolę  chłodziwa obróbczego, a także dodatku chłodząco-smarującego. Jako gotowy produkt (bez neutralizacji) Kwas ABS znajduje zastosowanie w formulacjach o niskich wartościach pH.

Kwas ABS to Surfaktant biodegradowalny, zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

 

Zalety Kwas ABS - Dodecylbenzenesulfonic Acid:

 • wysoka skuteczność i efektywność,
 • wysokie stężenie substancji aktywnej
 • bardzo dobre właściwości dyspergujące, emulgujące, zwilżające i pianotwórcze,
 • bardzo szerokie spektrum zastosowań,
 •  Kwasu ABS do wielu formulacji czyszczących różne powierzchnie,
 • możliwość zastosowania w formulacjach o pH szczególnie kwaśnych, co pozwala na przygotowanie wysoce specjalistycznych produktów czyszczących,
 • kwas ABS po zneutralizowaniu można zastosować w połączeniu z surfaktantami niejonowymi, co pozwala na tworzenie szerokiego wachlarza produktów profesjonalnych.

Zastosowanie:

 • ciekłe środki do mycia i prania (detergenty do użytku domowego i profesjonalnego)
 • środki do mycia i prania (proszki i granulowane)
 • środki ochrony roślin,
 • chemikalia naftopochodne,
 • środki wykańczających do wyrobów tekstylnych i skórzanych,
 • procesy pomocnicze w emulsjach w polimeryzacji
 • kleje,
 • kosmetyki, w tym środki higieny osobistej,
 • obróbka i czyszczenie metali,
 • przemysł budowlany (betony),
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne,
 • obróbka tkanin.

Właściwości

Nazwa chemiczna Kwas Alkilobenzenosulfonowy
Numer CAS 85536-14-7
INCI Dodecylbenzenesulfonic Acid

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2586

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):Natychmiast
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ / lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Kwas ABS - Dodecylbenzenesulfonic Acid - 85536-14-7 beczka 120 kg

Cena netto: 1 285,06 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 1 580,62 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

Kwas ABS - Dodecylbenzenesulfonic Acid - 85536-14-7 beczka 200 kg

Cena netto: 2 141,76 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 2 634,36 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

Kwas ABS - Dodecylbenzenesulfonic Acid - 85536-14-7 DPPL 1000 kg

Cena netto: 10 239,60 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 12 594,71 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7 - Laureth-7 - 68439-50-9 beczka 190 kg

Cena netto: 2 223,46 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 2 734,86 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7 - Laureth-7 - 68439-50-9 beczka 110 kg

Cena netto: 1 287,26 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 1 583,33 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

Kwas ABS - Dodecylbenzenesulfonic Acid - 85536-14-7 kanister 5 kg

Cena netto: 132,31 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 162,74 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7 - Laureth-7 - 68439-50-9 DPPL 950 kg

Cena netto: 10 671,54 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 13 125,99 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7A - C12-16 Laureth-7 - 68551-12-2 beczka 190 kg

Cena netto: 2 223,46 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 2 734,86 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

Kwas ABS - Dodecylbenzenesulfonic Acid - 85536-14-7 kanister 20 kg

Cena netto: 407,30 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 500,98 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7A - C12-16 Laureth-7 - 68551-12-2 beczka 200 kg

Cena netto: 2 340,48 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 2 878,79 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7A - C12-16 Laureth-7 - 68551-12-2 DPPL 950 kg

Cena netto: 10 671,54 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 13 125,99 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

Kwas ABS - Dodecylbenzenesulfonic Acid - 85536-14-7 kanister 60 kg

Cena netto: 959,54 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 1 180,23 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7W - Laureth-7 - 68439-50-9 beczka 200 kg

Cena netto: 2 230,08 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 2 743,00 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7W - Laureth-7 - 68439-50-9 DPPL 950 kg

Cena netto: 10 147,14 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 12 480,98 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7 - Laureth-7 - 68439-50-9 kanister 5 kg

Cena netto: 143,85 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 176,94 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7A - C12-16 Laureth-7 - 68551-12-2 kanister 5 kg

Cena netto: 143,85 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 176,94 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7W - Laureth-7 - 68439-50-9 kanister 5 kg

Cena netto: 137,44 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 169,05 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7 - Laureth-7 - 68439-50-9 kanister 20 kg

Cena netto: 443,24 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 545,19 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7A - C12-16 Laureth-7 - 68551-12-2 kanister 20 kg

Cena netto: 443,24 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 545,19 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

ROKAnol L7W - Laureth-7 - 68439-50-9 kanister 20 kg

Cena netto: 423,27 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

132,31 zł Netto
Cena brutto: 520,62 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

162,74 zł Brutto

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top