Regulamin sklepu internetowego distripark.com

Regulamin sklepu internetowego distripark.com obowiązujący od 01.01.2022

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Usługi Elektroniczne

IV. Ogólne warunki sprzedaży

V. Formy płatności

VI. Warunki dostawy i koszty wysyłki

VII. Warunki odstąpienia od umowy

VIII. Procedura składania reklamacji i sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

IX. Licencja

X. Przetwarzanie danych osobowych

XI. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

XII. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://distripark.com prowadzony jest przez spółkę distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577507, NIP 988-029-51-55, REGON 362594789, BDO 000047011, kapitał zakładowy: 3 950 000,00 PLN; adres e-mail: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 794 37 33 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego (z wyjątkiem pkt XI Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców). Regulamin wraz z obowiązującymi przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem  https://distripark.com/regulamin.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

II. Definicje

 1. Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Sprzedawca prezentuje na stronie zarówno ceny netto jak i brutto. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.
 2. Dane Osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 3. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość zmiany Hasła.
 5. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy.
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu Internetowego w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, dlatego wszelkie ewentualne wątpliwości Sprzedawca tłumaczy na korzyść Konsumenta
 7. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym dane do faktury i dostawy (książka adresowa) oraz informacje umożliwiające m.in. zamawianie Produktu oraz odtworzenie historii Zamówień.
 8. Koszyk – Usługa Elektroniczna umożliwiająca łatwe złożenie Zamówienia Produktów, wpisanie kodu rabatowego umożliwiającego obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie oraz ew. kosztów wysyłki. Końcowe kroki w ramach Koszyka mogą być nazywane checkoutem.
 9. Login – adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji Konta.
 10. Newsletter  Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach dotyczących Sprzedawcy oraz Grupy PCC, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.
 11. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa (inna niż Usługa Elektroniczna) dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 12. Produkt Niebezpieczny – Produkt oznaczony w Sklepie symbolem B2B, którego charakter lub skład w ocenie Sprzedawcy, dokonywanej na podstawie indywidualnej karty charakterystyki Produktu, nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w użytkowaniu lub transporcie. Produkt Niebezpieczny może nabyć wyłącznie Przedsiębiorca.
 13. Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem, W przypadku Przedsiębiorców nieposiadających numeru REGON, dokonujących zakupu Produktów Niebezpiecznych Sprzedawca może żądać od Przedsiębiorcy udokumentowania, że Klient nie ma statusu Konsumenta, np. przez przedstawienie kopii dowodu wpłaty składki na ubezpieczenie w KRUS.
 14. Regulamin / Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, dostępny pod adresem https://distripark.com/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk. W zakresie Usług Elektronicznych niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 15. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcy na stronie Sklepu.
 16. Sklep Internetowy (Sklep) - platforma prowadzona przez Sprzedawcę umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę dostępna pod adresem internetowym https://distripark.com.
 17. Sprzedawca – spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577507, NIP 988-029-51-55, REGON 362594789, BDO 000047011, kapitał zakładowy: 3 950 000 PLN, prowadząca Sklep Internetowy distripark.com.
 18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Przedsiębiorcą także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie. W zakresie dostępnych w Sklepie usług (niebędących Usługami Elektronicznymi), których świadczenie jest ściśle związane z zakupem konkretnych Produktów (jak np. izolacji termicznej budynków), na potrzeby Regulaminu przez Umowę Sprzedaży rozumie się również umowę o świadczenie tych usług.
 19. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.
 20. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej Google Chrome w wersji 42.0. i wyższej zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x728; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript. By zawrzeć Umowę Sprzedaży/zarejestrować Konto Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Koszyka i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

III. Usługi Elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  1. Konto,
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. Koszyk;
  4. umożliwienie zapoznawania się z treściami zamieszczonymi na stronie Sklepu;
  5. Newsletter;
  6. możliwość przystąpienia do programu partnerskiego.
 2. Umowa o Świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto.
 4. Klient, w celu rejestracji Konta, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 5. Do rejestracji niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, aktywnego adresu e-mail oraz hasła, a także nazwa firmy i NIP lub REGON jeśli rejestracji dokonuje Przedsiębiorca.
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o utworzeniu Konta oraz potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta.
 7. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 14 poniżej.
 8. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 9. Sprzedawca może ingerować w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania ew. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. W celu zapisania się na Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Sklepie Internetowym lub zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, a następnie potwierdzenie adresu e-mail, w szczególności poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter). Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony (nie wcześniej jednak niż od momentu aktywacji dostępności usługi Newsletter) lub do momentu rezygnacji przez Klienta z usługi Newsletter. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.
 11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej;
  • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu, Aplikacji i realizowania płatności;
  • modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów.
  1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy rejestracji Konta lub zapisaniu się do Newslettera wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym Danych Osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego;
  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  6. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  7. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;
  8. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  9. niepodejmowania działań takich jak:
 12. Sprzedawca może ze względów technicznych czasowo, nie dłużej jednak niż na 48 h wyłączyć niektóre funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 13. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług (w szczególności zrezygnować z Konta lub Newslettera). Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Klienta może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści na adres e-mail [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.
 14. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług tylko z następujących, ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z Usług Elektronicznych jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. Klient narusza postanowienia pkt III. ust. 11 lit. a, c, d, e, h, i Regulaminu.
 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Jeżeli wypowiedzenia dokonał Sprzedawca ponowna rejestracja Konta przez Klienta jest możliwa tylko po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 2. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za porozumieniem stron jest równoznaczne z usunięciem Konta.
 3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy o Świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 4. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę wynosi 14 dni.

 

IV. Ogólne warunki sprzedaży

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego distripark.com.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego distripark.com pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową.
 4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta i jego akceptację przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem punktów 8-10.
 5. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu Produktu, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania Produktów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  2. dodania ich do Koszyka,
  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy ,
  4. podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe;
  5. zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności;
  6. kliknięcia przycisku "Kupuję i płacę", co poczytuje się za moment złożenia oferty.
 7. W zależności od wybranej metody płatności może nastąpić przekierowanie na stronę internetową operatora płatności internetowych – wówczas Klient dokonuje płatności w jeden ze sposobów wskazanych na tej stronie.
 8. W odpowiedzi na złożone Zamówienie Sprzedawca niezwłocznie wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji. Wiadomość zawiera również potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży, co nie stanowi potwierdzenia jej zawarcia i przyjęcia oferty Klienta.
 9. Po dokonaniu weryfikacji Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  1. zaakceptowania Zamówienia (oferty),
  2. odmowy przyjęcia Zamówienia (oferty) z przyczyny wskazanej w ust. 11 poniżej – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności (w tym Cenę) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Postanowienia pkt VII. ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio,
  3. propozycji zmian w Zamówieniu (kontroferta, ograniczenie wartości zamówienia, o którym mowa w pkt V ust. 6).
 10. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą:
  1. potwierdzenia oferty tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 9 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów;
  2. akceptacji przez Klienta kontroferty, o której mowa w ust. 9 lit. c powyżej.
 11. Przyczyną odmowy przyjęcia Zamówienia może być w szczególności:
  1. nieotrzymanie przez Sprzedawcę płatności za Produkt;
  2. złożenie przez Konsumenta Zamówienia dotyczącego Produktu Niebezpiecznego.
 12. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku niemożliwości świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
 13. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 lit. c powyżej jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 2 Dni Roboczych. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 Dni Roboczych) powoduje zawarcie Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 

V. Formy Płatności

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  1. przedpłata w formie przelewu na konto,
  2. przy odbiorze, czyli za pobraniem, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej,
  3. za pośrednictwem udostępnionego przez Sprzedawcę serwisu płatności internetowych.
 2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy Produkt wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek – za wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 3 poniżej. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.
 3. W przypadku gdy Przedsiębiorca indywidualnie uzgodnił ze Sprzedawcą odroczenie terminu płatności, dokonuje on płatności w terminie wyznaczonym na fakturze. Produkt wysyłany jest przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu płatności internetowych, Klient zapoznaje się z zasadami płatności operatorów tych usług i akceptuje te zasady.
 6. Zamówienie złożone wraz z opcją płatności przy odbiorze (za pobraniem) może zostać złożone do maksymalnej wartości zamówienia w wysokości: 2000,00 zł. Jeśli zostało złożone więcej niż jedno zamówienie to ilość zamówień za pobraniem wyczerpuje się do wartości maksymalnej wartości zamówienia za pobraniem, o której mowa w zdaniu pierwszym. Kolejne zamówienia za pobraniem ponad maksymalną wartość zamówienia może zostać zrealizowane po odbiorze uprzednio złożonego zamówienia i dokonaniu płatności za pobraniem.

 

VI. Warunki dostawy i koszty wysyłki

 1. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. W przypadku gdy Klient jest zainteresowany wysyłką Produktu poza granice Polski, możliwość realizacji takiej usługi jest ustalana każdorazowo indywidualnie, po uprzednim kontakcie Klienta ze Sprzedawcą, np. pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem telefonu: (+48) 794 37 33 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi, co do zasady następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. przesyłka kurierska;
  2. przesyłka kurierska za pobraniem;
  3. odbiór transportem własnym - możliwość realizacji takiej usługi jest ustalana każdorazowo indywidualnie, po uprzednim kontakcie Klienta ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem telefonu: (+48) 794 37 33 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora);
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Rodzaje usług przewozowych i ich koszty wymienione są również w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://distripark.com/transport. Informacja o łącznym koszcie dostawy jest udostępniania Klientowi dodatkowo w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zakupu Produktu Niebezpiecznego wraz z innym Produktem, wysyłka może być realizowana przez odrębnych przewoźników ze względów bezpieczeństwa. Wówczas Przedsiębiorca ponosi koszty dostarczenia Produktów przez dwóch przewoźników.
 4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie Produktu przez Klienta (czas realizacji Zamówienia) składa się:
  1. czas przygotowania Zamówienia, który wynosi zwykle do 10 Dni Roboczych,
  2. czas doręczania przesyłki przez przewoźnika, który wynosi zwykle 1-2 Dni Robocze.
 5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji Zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 12 Dni Roboczych. W przypadku Produktów oznaczonych informacją "Sprawdź dostępność" czas realizacji Zamówienia ustalany jest każdorazowo indywidualnie, po uprzednim kontakcie Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego po kliknięciu na przycisk „Zapytaj o dostępność” na podstronie Produktu.
 6. Koszty zwrotu przesyłki (w tym inne koszty jak np. magazynowania, przestoju itp.) nieodebranego Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta oraz w przypadku ponownej dostawy nieodebranego Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta, ponosi Klient. Koszty dostawy Produktu, o których mowa w ust. 3, znajdują zastosowanie do kosztów zwrotu Produktu. Niniejsze postanowienie nie stosuje się wobec Klienta będącego Konsumentem.

 

VII. Warunki odstąpienia od umowy

 1. Konsumentktóry zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przewidzianych przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres: distripark.com Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny;
  2. e-mailem na adres: [email protected] 
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza za pośrednictwem wiadomości e-mail fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od podjęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: distripark.com Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania Produktu.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w wysokości przekraczającej koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem. 
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Produktów poddanych Personalizacji, (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

 

VIII. Procedura składania reklamacji i sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie do wykonania Umowy Sprzedaży jak i wykonania Umowy o Świadczenie Usług.
 2. Konsument może zgłosić reklamację związaną z Usługą Elektroniczną na przykład wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres distripark.com sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w miarę możliwości prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości w świadczeniu usługi, roszczenia zgłaszanego przez Konsumenta oraz danych kontaktowych Konsumenta. Taka forma zgłoszenia znacznie przyśpieszy i ułatwi proces rozpatrzenia reklamacji nie jest jednak wymogiem rozpatrzenia reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do reklamacji związanej z Usługą Elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 5. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Produktów bez wad.
 6. Konsument może zgłosić reklamację Produktu na przykład wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres distripark.com sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w miarę możliwości prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Konsumenta, numeru zamówienia oraz danych kontaktowych Konsumenta. Taka forma zgłoszenia znacznie przyśpieszy i ułatwi proces rozpatrzenia reklamacji nie jest jednak wymogiem rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktów bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach kodeksu cywilnego;
  3. zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: distripark.com sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Nie dotyczy to usług związanych z zakupem konkretnych Produktów ani Produktów trwale połączonych z inną rzeczą (np. budynkiem) na skutek wykonania tych usług.
 10. Jeżeli Konsument zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 12. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi Sprzedawca wysyła Produkt z na adres Konsumenta. Ust. 9, zdanie drugie powyżej stosuje się odpowiednio.
 13. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 14. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 15. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U. 2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 16. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klubowiczem a Organizatorem.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 17. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

 

IX. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności i Cookies dostępnej w Sklepie.
 5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo dostępu do Danych Osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych oraz do wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony Danych Osobowych zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

X. Licencja

 1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek treści, w szczególności komentarze, opinie, wypowiedzi lub grafiki w Sklepie Internetowym udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

 

XI. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Punkt XI. Regulaminu oraz zawarte w nim postanowienia odnoszą się wyłącznie do Przedsiębiorców oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie takie może nastąpić bez podania przyczyny, a odstąpienie nie może być podstawą żadnych roszczeń Przedsiębiorcy w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć lub rozszerzyć dostępne dla Przedsiębiorców sposoby płatności, w tym również wymagać dokonania przedpłaty Ceny w całości albo części. Uprawnienie to jest niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług zawartą z Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 6. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, w tym z tytułu czynu niedozwolonego (chyba że bezwzględnie obowiązującego przepisy prawa stanowią inaczej), chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 7. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 100 000 złotych - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie.
 8. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłącza roszczenia Przedsiębiorcy o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 9. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w ciągu 21 dni, licząc od dnia otrzymania kompletnych dokumentów. Powyższe nie dotyczy przypadku, kiedy do zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji niezbędne jest uzyskanie dodatkowych informacji i/lub opinii Kupującego i/lub opinii/ekspertyzy od podmiotów niezależnych od stron. W takim przypadku Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Przedsiębiorcę, określając przybliżony termin załatwienia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w powyższym lub  innym wyznaczonym terminie nie stanowi uznania reklamacji.
 10.  Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może dokonać w każdym czasie zmiany postanowień Regulaminu, odnoszących się do Przedsiębiorców. 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 5. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu odnoszących się do Konsumentów w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w regulaminie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  4. zmiana zakresu lub świadczenia usług przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą przez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 6. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z datą publikacji zostanie umieszczona na stronie Sklepu. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią, z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem mogą być rozstrzygane drogą polubowną.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2019 r.

 

 

Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:

distripark.com sp. z o.o.

 1. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

..............................................................................................................................................

 

- Adres konsumenta(-ów)

..............................................................................................................................................

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

..............................................................................................................................................

 

- Data

..............................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Back to top