Polityka prywatności i cookies

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności i cookies sklepu internetowego distripark.com (dalej: „Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla  Klientów Sklepu ani dla Partnerów (w rozumieniu Regulaminu Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem: https://distripark.com/regulamin-programu-partnerskiego).
 2. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami lub informacjami przekazanymi przez Sprzedawcę w klauzulach informacyjnych udostępnionych podczas zbierania Danych Osobowych (np. pod formularzem rejestracyjnym w Sklepie), niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Sprzedawcę zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa, a informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.
 3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem: https://distripark.com/regulamin, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie postanowienia Polityki dotyczące Klienta mają zastosowanie również do Partnera.

 

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Sprzedawca”), ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577507, NIP 988-029-51-55, REGON 362594789, BDO 000047011, kapitał zakładowy: 3 950 000,00 PLN wpłacony w całości, adres e-mail: sklep@distripark.com, numer telefonu kontaktowego: (+48) 794 37 33 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 2. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Klient może skontaktować się pod adresem e-mail: iod.distriparkcom@pcc.eu.
 3. Sprzedawca oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:
  1. przetwarza Dane Osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klienta;
  2. zbiera Dane Osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. Dane Osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. Dane Osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowuje Dane Osobowe w formie umożliwiającej identyfikację Klienta, którego dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  6. przetwarza Dane Osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

III. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celu:
  1. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, Umowy o Świadczenie Usług (np. Konto) lub umów dotyczących uczestnictwa w programie partnerskim – przez czas trwania tych umów (np. do czasu usunięcia Konta) – podstawą przetwarzania jest tu niezbędność do zawarcia umowy;
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy oraz podmiotów z Grupy PCC – do momentu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu – podstawą przetwarzania jest tu realizacja uzasadnionych interesów administratora;
  3. zapewnienia funkcjonowania Sklepu w sposób jak najbardziej przystępny dla Klienta – do momentu usunięcia przez Klienta plików cookies z przeglądarki lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu - podstawą przetwarzania jest tu realizacja uzasadnionych interesów administratora;
  4. zwrotnego kontaktu z Klientem – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest tu realizacja uzasadnionych interesów administratora lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia ew. umowy;
  5. wypełniania obowiązków prawnych Sprzedawcy (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji) – przez czas trwania tych obowiązków lub przez okres niezbędny do wykazania spełniania tych obowiązków organom uprawnionym do kontroli Sprzedawcy w tym zakresie – podstawą przetwarzania jest tu obowiązek prawny ciążący na administratorze;
  6. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań – podstawą przetwarzania jest tu obowiązek prawny ciążący na administratorze.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług w Sklepie Internetowym albo kontaktu zwrotnego z Klientem lub podjęcia na Jego żądanie działań zmierzających do zawarcia ew. umowy.

 

IV. Odbiorcy Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług.
 2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych Klienta osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania ze Sklepu Internetowego. Podmiotami tymi mogą być:
  1. kurierzy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską;
  2. operatorzy płatności internetowych – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z tego sposobu płatności;
  3. zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, audytowe, podatkowe, marketingowe i rachunkowe);
  4. zewnętrzni specjaliści z zakresu IT;
  5. podmioty wspierające Sprzedawcę w obsłudze korespondencji;
  6. podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w ramach usług sprzedażowych;

    w tym podmioty z Grupy PCC, które realizują dla Sprzedawcy niektóre powyższe usługi.

 

V. Prawa Klienta jako osoby, której dotyczą Dane Osobowe oraz przekazywanie danych do Państw Trzecich

 1. Klient ma prawo do:
  1. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
  2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
  3. usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  4. przenoszenia Danych Osobowych które dostarczył administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
  5. wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
  6. wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych.
 2. Dane Osobowe Klienta mogą być wyjątkowo przekazane partnerom Sprzedawcy przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na rzecz Sprzedawcy usług, zwłaszcza dotyczących marketingu. Partnerzy Sprzedawcy mogą przetwarzać dane w Stanach Zjednoczonych (USA). Bezpieczeństwo Danych Osobowych Klienta zapewniają stosowane przez Sprzedawcę zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Klient może otrzymać kopię zabezpieczeń Danych Osobowych przekazywanych do państw poza EOG, w szczególności kontaktując się z inspektorem ochrony danych Sprzedawcy.

 

VI. Cookies.

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka), które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w celu ułatwienia Klientom korzystania ze Sklepu.
 2. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Klienta). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać przypisane konkretnej osobie, np. przez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta, a tam samym zostać uznane za Dane Osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Danych Osobowych (pkt II – V powyżej).
 3. Pliki cookies umożliwiają m.in.:
  1. utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu, dzięki czemu brak jest konieczności odrębnego logowania na każdej podstronie Sklepu;
  2. zapamiętanie podanych raz informacji, aby Klient nie musiał za każdym razem uzupełniać formularza na nowo;
  3. dostosowanie Sklepu do sposobów korzystania z niego przez Klienta i zwiększenie jego przystępności dla Klienta;
  4. prowadzenie statystyk odwiedzin Sklepu.
 4. Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, adres IP Klienta, kraj pochodzenia, z którego Klient łączy się ze Sklepem.
 5. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 6. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w jego urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej (również w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu pozwalającym na dostęp do Internetu).
 7. Szczegółowe informacje na temat sposobów zablokowania/usunięcia plików cookies dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
 8. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla jego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie, umożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie z Serwisu, w tym wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, dlatego Sprzedawca zaleca niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
 9. Stosowane przez Sprzedawcę pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Klienta podczas korzystania ze Sklepu. Sprzedawca współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) oraz na potrzeby analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań za pomocą narzędzia Google Analytics). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Klienta, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową (tzw. third-party cookies/cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies wykorzystywane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Klientowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Sprzedawcy wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Klienta bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jego potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Sprzedawcą dostarczają treści reklamowe na stronach internetowych odwiedzanych przez Klienta po opuszczeniu Sklepu.
 10. Pliki cookies, o których mowa w ust. 9 powyżej mogą pochodzić od następujących firm:

  a. Google – informacje odnoszące się do polityki prywatności i gromadzonych danych przez firmę Google znaleźć można na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;

  b. Facebook – informacje odnoszące się do polityki prywatności i gromadzonych danych przez firmę Facebook znaleźć można na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;

  c. SALESmanago - informacje odnoszące się do polityki prywatności i gromadzonych danych przez firmę SALESmanago znaleźć można na stronie: https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/terms.htm?_ga=2.174293602.1565361760.1600069021-369426720.1559198412

 11. Sprzedawca na swojej stronie korzysta z usługi firmy Google:

  a. Google Analytics – usługa umożliwiająca gromadzenie danych na potrzeby analizy statystyk odwiedzin stron internetowych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania danych w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Klient może zapobiec gromadzeniu swoich danych instalując dodatek do przeglądarki blokujący przesyłanie danych do Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;

  b. Google reCAPTCHA – usługa umożliwiająca sprawdzenie po zachowaniu Klienta, czy dane na stronie (np. formularzu) zostały wprowadzone przez człowieka, czy automat. Analiza przebiega w tle automatycznie po otwarciu strony internetowej bez poinformowania o tym fakcie Klienta. W ramach analizy mechanizm uwzględnia różnego rodzaju informacje (np. adres IP, wykonywane ruchy myszą, czas spędzony na stronie), a zgromadzone dane są przesyłane do firmy Google. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA znaleźć można na stronie internetowej: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html;

 12. Sklep stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne - konieczne do prawidłowego wyświetlania funkcji strony internetowej;
  2. funkcjonalności - zapisujące preferencje Klienta;
  3. zewnętrzne - pozwalające usprawnić działanie Sklepu na podstawie sposobu korzystania z niego przez Klientów;
  4. third-party (podmiotów trzecich) - pozwalające na prezentowanie treści reklamowych dot. Sprzedawcy na stronach internetowych odwiedzanych przez Klienta po opuszczeniu Sklepu.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki - może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Sprzedawcy lub Klienta;
  2. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
 14. Sprzedawca każdorazowo umieści w ramach Sklepu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 15. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.05.2018r.
Back to top