Kwas solny roztwór wodny

Cena netto: od 65,00 zł od 65,00 zł
Cena brutto: od 79,95 zł od 79,95 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KC-K-0023

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  1
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kompleksowa oferta wybranych stężeń kwasu solnego
 • Dostępny kwas solny w jakości technicznej, spożywczej oraz czysty
 • W ofercie również kwas solny syntetyczny, farmaceutyczny i jakości odczynnikowej
 • Jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
 • Doskonały regulator pH w uzdatnianiu wody
 • Stosowany w przemyśle chemicznym
 • Produkcja profesjonalnych środków czystości

Oferta wyłącznie dla firm. Prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania innymi stężeniami niż dostępne w obecnej ofercie.

Zgodnie z zapisem w dokumentacji produktu kwas solny należy przechowywać/transportować w temperaturze od -30 °C do 30 °C, gdyż w wyższych temperaturach zachodzi desorpcja chlorowodoru. W związku z wysokimi temperaturami prosimy o indywidualny kontakt w celu ustalenia możliwości transportu. 

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

 

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas solny ma zastosowanie:

 • w przemyśle spożywczym
 • w przemyśle farmaceutycznym
 • do uzdatniania wody (regulacja pH)
 • do oczyszczania ścieków komunalnych
 • do czyszczenia i mycia przemysłowego
 • w energetyce do regeneracji wymienników jonitowych
 • w produkcji chemii przemysłowej, m.in. agrochemikalia czy nawozy
 • w produkcji wyrobów chemii gospodarczej
 • do ekstrakcji rud w przemyśle wydobywczym
 • w produkcji biopaliw, olejów i smarów
 • przy procesach galwanizacyjnych i cynkowniczych
 • w garbarstwie
 • w przemyśle włókienniczym
 • w przemyśle budowlanym jako dodatek do betonu i zapraw, do izolacji przewodów i kabli, do klei i spoiw budowlanych

Kwas solny to wodny roztwór chlorowodoru,  gazu o ostrej, duszącej w kontakcie woni, świetnie rozpuszczalnego w wodzie. Silnie stężony pozostawiony w kontakcie z tlenem tworzy gęste, białe, dymiące opary. Maksymalne stężenie kwasu, które można osiągnąć wynosi 37%. Stężony jest silną trucizną, wywołującą natychmiastowe podrażnienie błon śluzowych. Ma właściwości żrące, doskonale niszczy cukier, tkaniny czy drewno, powoduje oparzenia. 

Właściwości

Stężenie kwasu solnego 

 

28%, 31%, 33%, 37%

CAS

 

7647-01-0

Wygląd 

bezbarwny lub lekko żółty płyn 

Gęstość

 

1,12 - 1,19 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie

nieograniczona

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1789

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305 + P351+ P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P309+P311 W PRZYPADKU narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Kwas solny syntetyczny min. 33%, waga netto 1050 kg

Cena netto: 1 690,00 zł
Cena brutto: 2 078,70 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas solny spożywczy min. 33%, waga netto 1100 kg

Cena netto: 2 350,00 zł
Cena brutto: 2 890,50 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas solny syntetyczny min. 33% kanister 25 kg

Cena netto: 69,69 zł
Cena brutto: 85,72 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas solny spożywczy min. 33% 1000 kg Cysterna

Cena netto: 2 650,00 zł
Cena brutto: 3 259,50 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas solny syntetyczny min. 33% kanister 25 kg

Cena netto: 69,69 zł
Cena brutto: 85,72 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas solny techniczny min. 31% DPPL 1050 kg

Cena netto: 1 580,00 zł
Cena brutto: 1 943,40 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas solny syntetyczny min. 33% półpaleta 300 kg

Cena netto: 716,00 zł
Cena brutto: 880,68 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top