ABSNa 50 Uniwersalny, anionowy surfaktant myjący beczka 120 kg

Cena netto: 627,64 zł (5,23 zł / 1 kg)
Cena brutto: 772,00 zł (6,43 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00059

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  120 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ABSNa 50 należy do grupy anionowych środków powierzchniowo czynnych i jest solą sodową kwasu alkilobenzenosulfonowego o stężeniu 50%. Produkt występuje w formie skoncentrowanej pasty, co przekłada się na korzystne aspekty ekonomiczne, np. przy wykorzystaniu wyrobu do produkcji proszków do prania. Produkt ten występuje w postaci płynnej pasty mogącej ulegać rozwarstwieniu, co nie wpływa na właściwości produktu. Po wymieszaniu przyjmuje jednorodną postać. Barwa produktu określana jest w skali jodowej i wynosi maksymalnie 3 (mierzona dla 15% roztworu produktu w przeliczeniu na substancję aktywną).

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

ABSNa 50 dostępny w opakowaniach:

Produkt tylko dla firm
ABSNa 50 Uniwersalny, anionowy surfaktant myjący beczka 120 kg

Zastosowanie

ABSNa 50 stosowany jest głównie jako składnik ciekłych i proszkowych środków piorących. Produkt ten wykazuje wysokie zdolności pianotwórcze, zwilżające, emulgujące, dyspergujące, a przede wszystkim detergencyjne. Jest on podstawowym składnikiem piorącym proszków i żeli do prania - zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Produkt wykazuje synergizm w procesie prania razem z wyrobami niejonowymi - szczególnie z ROKAnolem L7 i ROKAnolem L7A. Produkt może być mieszany z tymi wyrobami oraz pozostałymi składnikami preparatów do prania - np. EDTA, węglanem sodu, pirofosforanem, enzymami czy wypełniaczami w celu przygotowania ostatecznej formulacji piorącej.  

 Właściwości pianotwórcze produktu mogą być regulowane za pomocą mydeł sodowych i środków odpieniających. ABSNa 50 wykazuje doskonałe właściwości odtłuszczające i z tego względu jest wykorzystywany także w przemyśle skórzanym.

Właściwości

Zalety produktu:

 • tworzenie wysokich i stabilnych pian; produkt polecany jest szczególnie do tych aplikacji, gdzie występowanie pian jest zjawiskiem kluczowym i koniecznym;
 • w porównaniu do siarczanowanych alkoholi, ABSNa 30 wykazuje odporność na hydrolizę w środowisku alkalicznym;
 • wykazuje bardzo dobre właściwości detergencyjne, odtłuszczające, zwilżające, dyspergujące oraz emulgujące;

Zastosowanie:

 • detergenty piorące do użytku domowego;
 • detergenty myjące i piorące do użytku profesjonalnego;
 • budownictwo – domieszki napowietrzające;
 • polimeryzacja emulsyjna;
 • środki ochrony roślin;

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal plukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top