ROSULfan D - Sodium salt of decyl alcohol

Cena netto: od 118,21 zł od 118,21 zł
Cena brutto: od 145,40 zł od 145,40 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0034

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • anionowy środek powierzchniowo czynny stanowiący sól sodową siarczanu alkilowego,
 • wykazuje doskonałe właściwości pianotwórcze i zwilżające,
 • skuteczny w środowisku twardej wody,
 • posiada niską zdolność żelowania w roztworze elektrolitowym,
 • tworzy stabilne piany o drobnych pęcherzykach,
 • kompatybilny z innymi surfaktantami anionowymi oraz niejonowymi i amfoterycznymi związkami powierzchniowo aktywnymi,
 • bardzo dobre właściwości stabilizujące piany,
 • produkt o wysokiej biodegradowalności.
Produkt tylko dla firm
not-tested-on-animals Nie testowano na zwierzętach
budownictwo_pasywne Budownictwo pasywne
low_voc Niska emisja lotnych związków organicznych
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
ROSULfan D - Sodium salt of decyl alcohol

Zastosowanie

ROSULfan D - Sodium salt of decyl alcohol jest anionowym związkiem powierzchniowo aktywnym stanowiącym sól sodową siarczanowanego alkoholu decylowego. Występuje on w stężeniu wahającym się w granicach od 35% do 37% substancji aktywnej w roztworze wodnym. Zaletą produktu jest zdolność do eliminowania wzrostu lepkości i związanych z tym problemów w układach dozujących. Jest to możliwe dzięki niskiej tendencji produktu do żelowania w roztworach elektrolitów. Produkt jest bezbarwny, ale może również występować w formie jasnożółtej cieczy. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami pianotwórczymi. Dzięki nim potrafi generować wysokie i stabilne piany, o małej średnicy pęcherzyków, nawet w mieszaninach zawierających twardą wodę. 

Ze względu na bardzo dobre właściwości pianotwórcze ROSULfan D jest z powodzeniem stosowany w branży budowlanej jako dodatek napowietrzający w produkcji płyt kartonowo-gipsowych. Produkt jest również bardzo skutecznym dodatkiem do płuczek wierniczych używanych w procesach tunelowania. Tutaj bardzo cenne są zwłaszcza właściwości zwilżające i pianotwórcze ROSULfanu D. Wysoka pianotwórczość i zdolności zwilżające determinują również skuteczność użycia wyrobu jako dodatkowego stabilizatora pian w formulacjach aktywnych środków myjących wykorzystywanych w samoobsługowych myjniach samochodowych.

Wyrób jest także wysoce efektywnym i skutecznym składnikiem syntetycznych środków gaśniczych. Stanowi tu podstawowy czynnik pianotwórczy. Co ważne, produkt doskonale sprawdza się w połączeniu z innymi środkami powierzchniowo czynnymi oferowanymi przez Grupę PCC. Produkt może być wykorzystywany jako komponent środków gaśniczych o charakterze alkalicznym z tolerancją na roztwór ługu o stężeniu do 90 g/l.

ROSULfan D jest surfaktantem łatwo biodegradowalnym w naturalnym środowisku. Produkt jest zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

Właściwości

Zalety ROSULfanu D - Sodium salt of decyl alcohol:

 • doskonałe zdolności pianotwórcze,
 • tworzy wysokie i stabilne piany o małej średnicy pęcherzyków,
 • niska podatność na żelowanie,
 • skuteczność działania w twardej wodzie;
 • bardzo dobre właściwości zwilżające i napowietrzające;
 • łatwe operowanie wyrobem,
 • skuteczność warunkach zasadowego i kwaśnego  pH,
 • produkt łatwo biodegradowalny,
 • produkt zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

Zastosowanie:

 • przemysł budowlany - środek spieniający w procesie wytwarzania płyt kartonowo-gipsowych,
 • środki gaśnicze,
 • przemysł wiertniczy – płuczki wiertnicze,
 • środek pianotwórczy w formulacjach dedykowanych chemii samochodowej.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie :
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Reagowanie :
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top