Uniwersalny środek pianotwórczy Roteor M PREMIUM

Cena netto: od 530,00 zł od 530,00 zł
Cena brutto: od 651,90 zł od 651,90 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: RM-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • syntetyczny środek pianotwórczy o wysokiej skuteczności,
 • zawiera wysokiej jakości pianotwórcze związki powierzchniowo czynne,
 • wytwarza piany odporne na wykraplanie i wysokie temperatury,
 • zawiera inhibitory korozji,
 • wytwarza trwałe, wysokie piany,
 • doskonały do wytwarzania pian lekkich, średnich i ciężkich,
 • dedykowany do gaszenia pożarów na ciałach stałych oraz cieczach niemieszalnych z wodą,
 • może być mieszany z innymi pianotwórczymi środkami gaśniczymi,
 • produkt łatwo biodegradowalny,
 • posiada certyfikat CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej).
Uniwersalny środek pianotwórczy Roteor M PREMIUM

Zastosowanie

Syntetyczny środek pianotwórczy dla straży pożarnej Roteor M PREMIUM jest mieszaniną wysokiej jakości, pianotwórczych związków powierzchniowo czynnych. Dzięki specjalnie wyselekcjonowanym składnikom formulacji, produkt wytwarza stabilne i wysokie piany gaśnicze odporne na wykraplanie i działanie wysokich temperatur. Dlatego też Roteor M Premium jest wysokiej jakości środkiem gaśniczym zdolnym do wytwarzania lekkich, średnich i ciężkich pian gaśniczych. Produkt może być stosowany w najniższej temperaturze wynoszącej  -13°C. Temperatura jego krzepnięcia wynosi natomiast około -16°C. Optymalne, zalecane stężenie użytkowe preparatu Roteor M Premium waha się w granicach 0,5-1%. Oprócz powierzchniowo czynnych związków pianotwórczych, produkt zawiera w swoim składzie inhibitory korozji, a także substancje obniżające temperaturę krzepnięcia.

Środek pianotwórczy Roteor M PREMIUM to produkt, dedykowany do wytwarzania pian gaśniczych za pomocą dostępnych urządzeń mechanicznych. Bardzo dobrze sprawdza się zarówno w środowisku wody wodociągowej, jak i wody morskiej. Produkt stosuje się go do gaszenia pożarów klasy A (ciała stałe) oraz B (ciecze niemieszalne z wodą), zgodnie z normą PN-EN 2:1998/A1:2006. Roteor M Premium to środek, który charakteryzuje się skutecznością gaśniczą na poziomie III B dla wody wodociągowej i III C dla wody morskiej (wg PN-EN 1568-3:2018).

 

Roteor M Premium jest wydajnym i skutecznym środkiem gaśniczym dedykowanym jednostkom straży pożarnej, zakładom chemicznym i innym zakładom przemysłowym,  służbom leśnym, branży lotniczej czy też rafineriom.

 

Produkt łatwo ulega biodegradacji w naturalnym środowisku.

Właściwości

Zalety syntetycznego środka gaśniczego Roteor M PREMIUM:

 • specjalnie dobrany skład mieszaniny zawierającej surfaktanty pianotwórcze, inhibitory korozji oraz środki obniżające temperaturę krzepnięcia,
 • zdolność wytwarzania różnego poziomu pian,
 • wysoka wydajność i skuteczność w gaszeniu pożarów klasy A i B,
 • skuteczność gaśnicza wg PN-EN 1568-3 na poziomie III B dla wody wodociągowej i III C dla wody morskiej,
 • skuteczne działanie w wysokich temperaturach,
 • wysoka odpowrność na wykraplanie,
 • bardzo dobra mieszalność z innymi pianotwórczymi środkami gaśniczymi pochodzenia syntetycznego,
 • wysoka biodegradowalność ,

Zastosowanie:

 • piany gaśnicze dla jednostek straży pożarnych,
 • środki gaśnicze do użytku służb leśnych, zakładów chemicznych i innych zakładów przemysłowych, rafinerii, lotnisk i innych jednostek o wysokim ryzyku wystąpienia pożaru,
 • mechaniczne piany gaśnicze o wszystkich stopniach spienienia przy zastosowaniu wody wodociągowej i morskiej.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top