Aceton techniczny kanister 24 kg

Cena netto: 190,00 zł (7,92 zł / 1 kg)
Cena brutto: 233,70 zł (9,74 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: ACT-00001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  24 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Półpaleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Aceton techniczny pierwotny kanister 24 kg (30 l) –  jeden z najbardziej rozpowszechnionych rozpuszczalników polarnych, organicznych tzw. keton o wzorze chemicznym C3H6O. Znajduje zastosowanie przemysłowe, profesjonalne oraz konsumenckie. Aceton techniczny stosuje się przy produkcji środków zapobiegających zamarzaniu, pianotwórczych. Jest półproduktem w wielu procesach chemicznych. Stosowany w pracowniach chemicznych do czyszczenia szkła laboratoryjnego oraz jego osuszania.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Aceton techniczny (propanon) to keton o bardzo charakterystycznym ostrym zapachu. Jest rozpuszczalnikiem organicznym, polarnym, a tym samym świetnie miesza się z wodą, etanolem i innymi związkami polarnymi. Sprawdza się przy procesach odtłuszczania i wstępnego przygotowania powierzchni przy klejeniu różnych elementów gumowych, szklanych, metalowych, wykonanych z tworzywa sztucznego. Stosowany również przed procesem malowania do oczyszczenia powierzchni z pyłów, kurzu oraz tłuszczy.

Zastosowanie

 • Środkach zapobiegających zamarzaniu
 • Środkach pianotwórczych
 • Jako półprodukt
 • Przy produkcji kosmetyków, substancji farmaceutycznych
 • Jako rozpuszczalnik
 • W laboratorium chemicznym

"Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

Właściwości

Nazwa chemiczna: aceton (propanon) - 88-90%
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE: 200-662-2
Masa cząsteczkowa: 58,08 g/mol
Wzór chemiczny C3H6O
Gęstość w 15 oC 0,795-0,798 g/cm3
Zawartość acetonu 99,6 %
Zawartość wody 0,35 %
Temp wrzenia 55,6 oC

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1090

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P305+P351+P338: WPRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top