Aceton techniczny pierwotny 850 kg DPPL

Cena netto: 4 498,00 zł (5,29 zł / 1 kg)
Cena brutto: 5 532,54 zł (6,51 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 3 szt.

Kod produktu: SEN-017-D

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  850 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Aceton Techniczny Pierwotny, nazywany często czystym, ze względu na brak zanieczyszczeń i domieszek tak charakterystycznych dla acetonu regenerowanego to produkt przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed klejeniem bądź malowaniem. Nadaje się do usuwania plam i zabrudzeń oraz czyszczenia powierzchni z tłuszczów, wosków, tworzyw sztucznych i gumy. Jako rozpuszczalnika używa się go do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych. Usuwa zawilgocenia na powierzchni przed nałożeniem na nią farby lub kleju, również do usuwania świeżych zabrudzeń farbami i lakierami. W profesjonalnym zastosowaniu aceton służy do osuszania oraz mycia szkła laboratoryjnego, sporządzania klejów celulozowych czy produkcji środków wybuchowych.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Aceton Techniczny Pierwotny charakteryzuje się wyższą czystością w stosunku do standardowego acetonu regenerowanego w związku z tym szybciej odparowuje, ma wyższą czystość przez co jest predystynowany jako baza do produkcji innych formulacji rozpuszczalnikowych.

Zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności na małej próbie, następnie dodawanie produktu niewielkimi porcjami mieszając w wyrobie gotowym, do uzyskania pożądanej lepkości.

 

Magazynowanie:

 

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

 

Właściwości:

 

Nazwa Handlowa: Aceton

Skład znamionowy:

Aceton. Zawartość 88-90 %

 • CAS: 67-64-1
 • WE: 200-662-2
 • REACH: 01-2119471330-49

Stan skupienia : Ciecz

Barwa : Bezbarwna klarowna ciecz

Zapach : Charakterystyczny

Próg zapachu [ mg/cm3 ]: 47,5

pH : Brak danych.

Temperatura topnienia/krzepnięcia [ 0C ] : -94,7

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia [ 0C ] : 56,05

Temperatura zapłonu tygla zamkniętego [ 0C ] : -17

Szybkość parowania : 6,06 (octan butylu = 1)

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości : Dolna: 2,5% Górna: 14,3%

Prężność par : 24 kPa [temperatura pokojowa]

Gęstość par : 2 [Powietrze = 1]

Gęstość : 0,791 g/cm³

Gęstość względna : 0,8

Współczynnik podziału n-oktanol/woda : -0,24

Temperatura samozapłonu [ 0C ] : 465

Ciepło spalania [ J/kg ] : -28493500 J/kg

 

 

Opakowania:

 

0,5 l butelka; 24 szt. w kartonie; 648 szt. na palecie

1 l butelka; 15 szt. w kartonie; 405 szt. na palecie

5 l kanister; 4 szt. w kartonie; 108 szt. na palecie

10 l kanister UN; 42 szt. na palecie

20 l Kanister UN; 28 szt. na palecie

30 l Kanister UN; 10 -16 szt. na palecie

200 l /170 kg Beczka

1000 l /840 kg DPPL

Autocysterna min. 4 000 kg

"Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1090

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
 • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P301+P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny kanister 24 kg

Cena netto: 179,00 zł
Cena brutto: 220,17 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny regenerowany 840 kg DPPL

Cena netto: 4 350,00 zł
Cena brutto: 5 350,50 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton

od 179,00 zł
od 220,17 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny półpaleta 240 kg

Cena netto: 1 690,00 zł
Cena brutto: 2 078,70 zł
Produkt niebezpieczny

Acetonitryl (cyjanometan) 162,5 kg beczka

Cena netto: 2 895,14 zł
Cena brutto: 3 561,02 zł
Produkt niebezpieczny

Acetonitryl (cyjanometan) 650 kg 4 beczki

Cena netto: 9 980,00 zł
Cena brutto: 12 275,40 zł
Produkt niebezpieczny

Acetonitryl (cyjanometan)

od 2 895,14 zł
od 3 561,02 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny pierwotny 170 kg beczka

Cena netto: 1 015,00 zł
Cena brutto: 1 248,45 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny pierwotny 340 kg 2 beczki

Cena netto: 1 955,00 zł
Cena brutto: 2 404,65 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny pierwotny 1000 kg cysterna luz

Cena netto: 4 370,00 zł
Cena brutto: 5 375,10 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny regenerowany 160 kg beczka

Cena netto: 962,00 zł
Cena brutto: 1 183,26 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny regenerowany 320 kg 2 beczki

Cena netto: 1 853,00 zł
Cena brutto: 2 279,19 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny regenerowany 1000 kg cysterna luz

Cena netto: 4 265,00 zł
Cena brutto: 5 245,95 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top