Aceton techniczny pierwotny 850 kg DPPL

Cena netto: 6 737,00 zł (7,93 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8 286,51 zł (9,75 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: SEN-017-D

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  850 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Aceton Techniczny Pierwotny, nazywany często czystym, ze względu na brak zanieczyszczeń i domieszek tak charakterystycznych dla acetonu regenerowanego to produkt przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed klejeniem bądź malowaniem. Nadaje się do usuwania plam i zabrudzeń oraz czyszczenia powierzchni z tłuszczów, wosków, tworzyw sztucznych i gumy. Jako rozpuszczalnika używa się go do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych. Usuwa zawilgocenia na powierzchni przed nałożeniem na nią farby lub kleju, również do usuwania świeżych zabrudzeń farbami i lakierami. W profesjonalnym zastosowaniu aceton służy do osuszania oraz mycia szkła laboratoryjnego, sporządzania klejów celulozowych czy produkcji środków wybuchowych.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Aceton techniczny pierwotny 850 kg DPPL

Zastosowanie

Aceton Techniczny Pierwotny charakteryzuje się wyższą czystością w stosunku do standardowego acetonu regenerowanego w związku z tym szybciej odparowuje, ma wyższą czystość przez co jest predystynowany jako baza do produkcji innych formulacji rozpuszczalnikowych.

Zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności na małej próbie, następnie dodawanie produktu niewielkimi porcjami mieszając w wyrobie gotowym, do uzyskania pożądanej lepkości.

 

Magazynowanie:

 

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

 

Właściwości:

 

Nazwa Handlowa: Aceton

Skład znamionowy:

Aceton. Zawartość 88-90 %

 • CAS: 67-64-1
 • WE: 200-662-2
 • REACH: 01-2119471330-49

Stan skupienia : Ciecz

Barwa : Bezbarwna klarowna ciecz

Zapach : Charakterystyczny

Próg zapachu [ mg/cm3 ]: 47,5

pH : Brak danych.

Temperatura topnienia/krzepnięcia [ 0C ] : -94,7

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia [ 0C ] : 56,05

Temperatura zapłonu tygla zamkniętego [ 0C ] : -17

Szybkość parowania : 6,06 (octan butylu = 1)

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości : Dolna: 2,5% Górna: 14,3%

Prężność par : 24 kPa [temperatura pokojowa]

Gęstość par : 2 [Powietrze = 1]

Gęstość : 0,791 g/cm³

Gęstość względna : 0,8

Współczynnik podziału n-oktanol/woda : -0,24

Temperatura samozapłonu [ 0C ] : 465

Ciepło spalania [ J/kg ] : -28493500 J/kg

 

 

Opakowania:

 

0,5 l butelka; 24 szt. w kartonie; 648 szt. na palecie

1 l butelka; 15 szt. w kartonie; 405 szt. na palecie

5 l kanister; 4 szt. w kartonie; 108 szt. na palecie

10 l kanister UN; 42 szt. na palecie

20 l Kanister UN; 28 szt. na palecie

30 l Kanister UN; 10 -16 szt. na palecie

200 l /170 kg Beczka

1000 l /840 kg DPPL

Autocysterna min. 4 000 kg

"Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1090

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
 • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P301+P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top