Alkaliczny środek czyszczenia przemysłowego Buzil Indumaster Strong IR45

Cena netto: od 249,65 zł od 199,72 zł
Cena brutto: od 307,07 zł od 245,66 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 20%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: BUZ-K-0016

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  13.5
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Zastosowanie:

 • Mycie powierzchni przemysłowych odpornych na działanie zasad
 • Intensywne czyszczenie powierzchni warsztatów
 • Porządkowanie zanieczyszczeń/powierzchni po pożarze
 • Czyszczenie dużych powierzchni przemysłowych

Funkcje:

 • Usuwa silne zabrudzenia z sadzy, oleju i smaru
 • Usuwa zanieczyszczenia z grafitu i starej gumy
 • Rozpuszcza najbardziej uporczywe zanieczyszczenia
 • Zastosowanie w automatach czyszczących/myjkach wysokociśnieniowych
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Alkaliczny środek czyszczenia przemysłowego Buzil Indumaster Strong IR45

Zastosowanie

Alkaliczny środek czyszczenia przemysłowego Buzil Indumaster Strong IR45 – zasadowy środek przeznaczony do czyszczenia dużych powierzchni przemysłowych odpornych na działanie silnych zasad. Skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z powierzchni warsztatów, obszarów porządkowanych po pożarze oraz magazynów. Rozpuszcza osady z sadzy, oleju, smaru. Dzięki zawartości mocnych zasad dobrze radzi sobie z uporczywymi zabrudzeniami ze starej gumy, grafitu. Buzil Indumaster Strong IR45 jest bardzo wydajny dlatego sprawdza się w czyszczeniu dużych powierzchni przemysłowych. Produkt można stosować w automatach czyszczących i myjkach wysokociśnieniowych. Produkt posiada zasadowe pH dzięki czemu skutecznie usuwa uciążliwe zanieczyszczenia w obszarze przemysłowym. Środek wykazuje się dużą dyspersyjnością.

Zastosowanie: przeznaczony do bieżącego mycia powierzchni odpornych na działanie zasad, warsztatów, obszarów czyszczonych po pożarze, magazynów.

Skład: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, <5% fosforanów, <5% fosfonianów, zawiera substancje zapachowe. Inne składniki: rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, alkalia, substancje pomocnicze, barwniki.

Zalecenia:
Używać zawsze zimnej wody. Przed zastosowaniem przeprowadzić test trwałości kolorów w mało widocznym miejscu. W przypadku stosowania automatów należy regularnie czyścić i płukać zbiorniki.

Dozowanie:
Mycie ręczne
Czyszczenie bieżące: 100 ml/10 l wody
Mycie za pomocą mopa
100 ml/10 l wody

Czyszczenie gruntowne maszynowe:
1000 ml/10 l wody
Mycie z użyciem automatów:

100 - 500 ml / 10 l wody

Czyszczenie wysokociśnieniowe:
od 1:5 do 1:10 z wodą

Właściwości

Kolor: zielony

Wartość pH: 13,5

Gęstość: 1,05 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2491

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top