Alkohol izopropylowy DPPL 800 kg

Cena netto: 9 999,50 zł (12,50 zł / 1 kg)
Cena brutto: 12 299,39 zł (15,37 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: IPA-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  800 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Alkohol izopropylowy DPPL 800 kg to najprostszy alkohol drugorzędny. Jest bezbarwny i może być mieszany z wodą, jest obojętny dla większości tworzyw sztucznych. Stosowany jest przede wszystkim jako łagodny rozpuszczalnik. Zastosowanie znajduje również w poligrafii, jako nawilżacz rolek w druku offsetowym. Dzięki właściwościom odkażającym, w odpowiednim roztworze może być stosowany jako środek antyseptyczny.

Zastosowanie:

 • Czyszczenie optyki
 • Czyszczenie elektroniki i układów scalonych
 • Dezynfekcja w przemyśle spożywczym (browary, cukiernie)

Składnik:

 • Płynów do mycia podłóg i szyb
 • Spryskiwaczy do szyb samochodowych (letnich i zimowych)
 • Mydeł glicerynowych
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Alkohol izopropylowy DPPL 800 kg

Zastosowanie

Alkohol izopropylowy DPPL 800 kg jest najprostszym z alkoholi drugorzędnych. Jest bezbarwny. Może być mieszany z wodą i jest obojętny dla większości tworzyw sztucznych. Stosowany jest przede wszystkim jako łagodny rozpuszczalnik. Zastosowanie znajduje w poligrafii, gdzie w roztworach do 12% jest używany w metodzie druku offsetowego jako nawilżacz rolek. Oprócz tego 70% roztwór wodny może być stosowany jako płyn antyseptyczny. Używa się go również jako tańszy zamiennik etanolu i metanolu, gdy czystość denaturatu jest niewystarczająca (np. czyszczenie układów optycznych). Dzięki mieszalności z wodą jest stosowany jako dodatek do paliw zwiększający rozpuszczalność wody. Jest on również odladzaczem w paliwach. Znajduje zastosowanie również w gospodarstwach domowych, gdyż łatwo usuwa kamień. Alkohol izopropylowy jest stosowany w przemyśle jako środek odwadniający. Dobrze sprawdza się w szybkiej dezynfekcji dzięki swojej łatwolotności, nie pozostawia po sobie posmaku ani zapachu, dlatego dobrze nadaję się do zastosowania w przemyśle spożywczym. Jest również składnikiem płynów i żeli do dezynfekcji rąk.

Właściwości

Nazwa: Alkohol Izopropylowy (Propan-2-OL)
CAS: 67-63-0
Wygląd zewnętrzny: bezbarwna ciecz
Zawartość głównego składnika: >99%
Wzór: Ch3CH(OH)CH3
Masa molowa: 60,1 g/mol

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1219

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić
P241 Używać wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P370+378 W przypadku pożaru: Użyć rozproszonej wody/proszków/pian gaśniczych do gaszenia.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top