Alkohol izopropylowy DPPL 800 kg

Cena netto: 5 999,50 zł (7,50 zł / 1 kg)
Cena brutto: 7 379,39 zł (9,22 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 2 szt.

Kod produktu: IPA-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  800 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Alkohol izopropylowy DPPL 800 kg to najprostszy alkohol drugorzędny. Jest bezbarwny i może być mieszany z wodą, jest obojętny dla większości tworzyw sztucznych. Stosowany jest przede wszystkim jako łagodny rozpuszczalnik. Zastosowanie znajduje również w poligrafii, jako nawilżacz rolek w druku offsetowym. Dzięki właściwościom odkażającym, w odpowiednim roztworze może być stosowany jako środek antyseptyczny.

Zastosowanie:

 • Czyszczenie optyki
 • Czyszczenie elektroniki i układów scalonych
 • Dezynfekcja w przemyśle spożywczym (browary, cukiernie)

Składnik:

 • Płynów do mycia podłóg i szyb
 • Spryskiwaczy do szyb samochodowych (letnich i zimowych)
 • Mydeł glicerynowych
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Alkohol izopropylowy DPPL 800 kg jest najprostszym z alkoholi drugorzędnych. Jest bezbarwny. Może być mieszany z wodą i jest obojętny dla większości tworzyw sztucznych. Stosowany jest przede wszystkim jako łagodny rozpuszczalnik. Zastosowanie znajduje w poligrafii, gdzie w roztworach do 12% jest używany w metodzie druku offsetowego jako nawilżacz rolek. Oprócz tego 70% roztwór wodny może być stosowany jako płyn antyseptyczny. Używa się go również jako tańszy zamiennik etanolu i metanolu, gdy czystość denaturatu jest niewystarczająca (np. czyszczenie układów optycznych). Dzięki mieszalności z wodą jest stosowany jako dodatek do paliw zwiększający rozpuszczalność wody. Jest on również odladzaczem w paliwach. Znajduje zastosowanie również w gospodarstwach domowych, gdyż łatwo usuwa kamień. Alkohol izopropylowy jest stosowany w przemyśle jako środek odwadniający. Dobrze sprawdza się w szybkiej dezynfekcji dzięki swojej łatwolotności, nie pozostawia po sobie posmaku ani zapachu, dlatego dobrze nadaję się do zastosowania w przemyśle spożywczym. Jest również składnikiem płynów i żeli do dezynfekcji rąk.

Właściwości

Nazwa: Alkohol Izopropylowy (Propan-2-OL)
CAS: 67-63-0
Wygląd zewnętrzny: bezbarwna ciecz
Zawartość głównego składnika: >99%
Wzór: Ch3CH(OH)CH3
Masa molowa: 60,1 g/mol

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1219

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić
P241 Używać wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P370+378 W przypadku pożaru: Użyć rozproszonej wody/proszków/pian gaśniczych do gaszenia.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top