Amfoteryczny związek powierzchniowo czynny ( Cocamidopropyl Betaine ) CHEGINA K7

Cena netto: od 950,40 zł od 950,40 zł
Cena brutto: od 1 168,99 zł od 1 168,99 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PUU-K-0020

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Chegina K7 jest amfoterycznym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy alkiloamidopropylobetain. Produkt handlowy jest roztworem wodnym o zawartości substancji aktywnej minimum 30 %.

Dzięki swoim właściwościom myjącym oraz bardzo dobrym właściwościom pianotwórczym (działanie synergiczne w połączeniu z anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi) stosowana w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic).

Amfoteryczny związek powierzchniowo czynny ( Cocamidopropyl Betaine ) CHEGINA K7

Zastosowanie

Właściwości:

Nazwa handlowa: Chegina K7

Nazwa chemiczna: 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C12-18 (parzyste) acylowe) pochodne, wodorotlenki, sole wewnętrzne

Nazwa INCI: Cocamidopropyl Betaine

Nr WE: 931-513-6

Nr CAS: brak danych

Nr REACH: 01-2119513359-38

Postać [20°C] : klarowna ciecz

Barwa [skala jodowa] : max 3

Zapach : charakterystyczny, aminowy

Temperatura krzepnięcia [°C] : < 0

Temperatura wrzenia [°C] : 100

Gęstość [g/cm3, 20°C] : 1,04 - 1,05

pH [10 % r-r wodny, 20°C] : 4,5 – 7,5

Zawartość NaCl [%] : max 5,5

Zawartość suchej masy [%] : min. 35,5

Zawartość substancji aktywnej [%] : 30,0 – 32,0

Lepkość [mPa·s, 20°C] : 50 - 60

Rozpuszczalność w wodzie : nieograniczona (w 20ºC)

Współczynnik załamania światła nd20 : 1,380 – 1,395

Hydroliza jako funkcja pH : Nie zawiera grup funkcyjnych zdolnych do hydrolizy

 

Warunki magazynowania:

 

Przechowywać we właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach z informacją w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, z odpowiednią wentylacją, w temp. nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 40 °C. Nie używać opakowań ze zwykłej stali węglowej. Nie przechowywać w pobliżu silnych utleniaczy. Produkt przechowywany w tych warunkach zachowuje swoje właściwości w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

Transport:

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w myśl przepisów porozumień przewoźników ADR/RID/ADN/IMDG-code/IATA/ICAO, a tym samym nie podlega ograniczeniom wynikającym z tych przepisów.

Opakowania:

Beczka PE 220 kg, paleto pojemnik 1000 kg, luzem (autocysterna)

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P501 Zawartość usuwać do odpowiednich pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z przepisami krajowymi.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top