Bezwodnik ftalowy płatki - big bag 500 kg

Cena netto: 5 001,25 zł (10,00 zł / 1 kg)
Cena brutto: 6 151,54 zł (12,30 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: BF-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Big bag
 • Zawartość:
  500 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Surowiec stosowany w branży tworzyw sztucznych
 • Produkcja plastyfikatorów
 • Utwardzacz do żywic syntetycznych, wypełniaczy do polimerów
 • Zastosowanie w produkcji gum
 • Produkcja farb i lakierów
 • Stosowany w syntezie organicznej do produkcji barwników
 • Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny

Zamówienia powyżej 500 kg podlegają SENT.

Zastosowanie

Bezwodnik ftalowy (bezwodnik kwasu ftalowego) to surowiec o szerokim zastosowaniu w syntezie organicznej. Produkowany dzisiaj jest w procesie dehydratacji, tj. odwodnienia kwasu ftalowego. Występuje w formie płatków, białego proszku czy stopu. W branży tworzyw sztucznych stosowany do produkcji plastyfikatorów, zmiękczaczy. Działanie plastyfikatorów powoduje zmniejszenie oddziaływania międzycząsteczkowego, tarcia łańcuchów względem siebie i zwiększenie ruchliwość łańcuchów polimerowych. Powstające produkty są wytrzymałe i jednocześnie elastyczne. Jednym z ważnych plastyfikatorów otrzymywanych z bezwodnika ftalowego są ftalan bis(2-etyloheksylu), ftalan di-izononylu. Bezwodnik ftalowy jest stosowany również w przemyśle do produkcji farb i lakierów ftalowych, jako składnik żywic alkidowych z których powstają farby ftalowe. Farby ftalowe należą do wyrobów lakierowych schnących w wyniku oddziaływania z tlenem. Farby ftalowe dobrze zwilżają podłoże, to powłoki o dobrej przyczepności, elastyczności i wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Bezwodnik ftalowy stosowany również do produkcji antrachinonu oraz jego pochodnych. Fenoloftaleina, powstaje w wyniku kondensacji fenolu oraz kwasu ftalowego. Bezwodnik ftalowy w przemyśle farmaceutycznym stosowany jest do produkcji leków. Bezwodnik kwasu ftalowego jest prekursorem odczynników pomocnych w syntezie organicznej. Stosowany do produkcji niektórych barwników jak np. Fluorosceina. To barwnik o zielonej fluoryzującej barwie, z grupy barwników ftaleinowych otrzymywanych w wyniku kondensacji bezwodnika ftalowego z fenolem, rezorycyną.

Czas realizacji zamówienia: do 5 dni.

Właściwości

Nazwa chemiczna

Bezwodnik kwasu ftalowego

Wygląd

 ciało stałe, płatki

CAS 

85-44-9

Zawartość głównego składnika

min. 99,7 %

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

P301+312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P304+341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P333+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P342+311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top