Butyloglikol - rozpuszczalnik 2-butoksyetanol

Cena netto: od 885,00 zł od 885,00 zł
Cena brutto: od 1 088,55 zł od 1 088,55 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: GLI-K-0018

Specyfikacja

  • Opakowanie jednostkowe:
  • Zawartość:
  • Opakowanie zbiorcze:
  • pH:
    0
  • Odczyn:
  • Kolor:
  • Zapach:

O produkcie

Butyloglikol 99,7 % – organiczny związek z grupy eterów glikoli. Jest to eter butylowy glikolu etylenowego C6H14O2. Powszechnie jest stosowany jako rozpuszczalnik organiczny w chemii profesjonalnej i konsumenckiej. Ma szerokie zastosowanie w środkach czyszczących, farbach i powłokach. Butyloglikol ma zastosowanie w przemyśle wydobywczym i budowlanym.

Produkt tylko dla firm
Butyloglikol - rozpuszczalnik 2-butoksyetanol

Zastosowanie

Butyloglikol 99,7 % - rozpuszczalnik organiczny z grupy eterów glikolowych. Dzięki polarno-niepolarnej budowie cząsteczki, rozpuszcza zarówno substancje rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie. Znajduje szerokie zastosowanie jako składnik środków czyszczących i pigmentów. Rozpuszczalnik 2-butoksyetanol ma zastosowanie w przemyśle farb, lakierów i żywic akrylowych. Butyloglikol stosowany jest w środkach do odtłuszczania powierzchni w chemii przemysłowej i profesjonalnej. Ma zastosowanie jako składnik w alkalicznych preparatach do pianowego mycia samochodów. W chemii profesjonalnej jest stosowany w koncentratach do mycia powierzchni szklanych. Butyl glikol stosuje się jako składnik środków do usuwania pozostałości i zabrudzeń po dyspersjach polimerowych. Butyloglikol jest stosowany w produktach do usuwania zabrudzeń w warsztatach samochodowych, drukarniach, placach budowy. Zatwierdzony jest jako dodatek do żywności i ma zastosowanie w środkach biobójczych, antypiennych i stabilizatorach. Butoksyetanol jest stosowany w przemyśle naftowym ze względu na dobre właściwości powierzchniowo czynne w płynach szczelinujących i stabilizatorach wiercenia. Stosuje się go również jako składnik zapobiegający krzepnięciu. Znane jest również zastosowanie butyloglikolu jako odczynnik w procesach syntez.

Dodatkowo butyloglikol ma zastosowanie:
•    w produktach czyszczących do tablic sucho-ścieralnych
•    produkcja uszczelek silikonowych
•    produkcja farb lateksowych
•    produkcja zmywaczy
•    produkcja herbicydów
•    produkcja kosmetyków

Właściwości

DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI:
Nazwa substancji: Butyloglikol
Synonimy: eter butylowy glikolu etylenowego, butyl glikol, 2-butoksyetanol

Wzór chemiczny: C6H14O2
CAS: 111-76-2

Masa molowa: 118,18 g/mol
Zawartość: 99,7 %
Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwna
Rozpuszczalność w wodzie: całkowita; 900 g/l w 25 ºC
Gęstość: 20ºC: 0,9 g/cm3
Temperatura wrzenia: 168-172ºC
Temperatura topnienia: -75ºC
Temperatura zapłonu: ok. 63 ºC

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P337+313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.


Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top