C16-18 alkyl amine - ROKAmin SR11 - CAS 61791-26-2 - kanister 5 kg

Cena netto: 362,53 zł (72,51 zł / 1 kg)
Cena brutto: 445,91 zł (89,18 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00357

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  5 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAmin SR11 to produkt stosowany jako emulgator i środek wyrównujący w procesach barwienia włókien.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
C16-18 alkyl amine - ROKAmin SR11 - CAS 61791-26-2 - kanister 5 kg

Zastosowanie

-

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. 
P264 Umyć dokładnie ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+ P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z
mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Kontynuować płukanie.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi,
regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top