C16-18 alkyl amine - ROKAmin SR15 - CAS 61791-26-2

Cena netto: od 273,05 zł od 273,05 zł
Cena brutto: od 335,85 zł od 335,85 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0100

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niejonowy związek aktywny powierzchniowo,
 • doskonałe działanie emulgujące, antykorozyjne, emulgujące i detergencyjne,
 • działanie w środowisku kwaśnym i alkalicznym,
 • odpowrność na twardą wodę,
 • wysoka koncentracja substancji aktywnej (około 100%),
 • uniwersalne działanie,
 • produkt biodegradowalny w środowisku.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
C16-18 alkyl amine - ROKAmin SR15 - CAS 61791-26-2

Zastosowanie

ROKAmin SR15 to surfaktant niejonowy, należący do etoksylowanych amin tłuszczowych. Jego temperatura krzepnięcia wynosi około -3°C. Charakteryzuje się średnim stopniem etoksylacji (15 moli). Produkt bazuje na aminie łojowej, dlatego też  posiada charakterystyczny, aminowy zapach.

 

Wyrób handlowy ma postać lepkiej i lejącej pasty o brązowym zabarwieniu. Występuje w formie skoncentrowanej, gdzie zawartość aktywnej substancji oscyluje około 100%. Dobre rozpuszcza się nie tylko w wodzie, ale także w alkoholach i acetonie.

 

W aplikacjach o odczynach kwaśnych, ROKAmin SR15 wykazuje w aplikacji działanie zbliżone do surfaktantów kationowych oraz niejonowych.  Dzieje się tak z powodu obecności podwójnego łańcucha oksyetylenowego przy atomie azotu.

Cechą charakterystyczną produktu jest zdolność do tworzenia specyficznego filmu na powierzchni metalu. Jest to niewątpliwie zaletą, ponieważ warstwa ochronna wykazuje doskonałe właściwości antykorozyjne. ROKAmin SR15 jest więc chętnie stosowany w przemyśle wydobywczym jako środek przeciwdziałający korozji.

ROKAmin SR15 ze względu na swoje właściwości jest chętnie wykorzystywany jako emulgator  emulgator i środek wyrównujący w procesie barwienia włókien. Zdolność do emulgowania predysponuje produkt także do stosowania jako składnik formulacji agrochemicznych  typu: EW, EC, SL, ME, WP, WG.

ROKAmin SR15 jest również surfaktantem wykorzystywanym w przemyśle lubrykantowym, głownie ze względu na dobrą rozpuszczalność w wodzie, oraz właściwości emulgujące i antykorozyjne.   Produkt doskonale sprawdza się w produkcji cieczy chłodząco-smarujących.

Oprócz wyżej opisanych właściwości, ROKAmin SR15 charakteryzuje się wysoką detergencją. Efektywnie usuwa nawet trudne i trwałe zabrudzenia. Doskonale działa zarówno w środowisku kwaśnym jak i alkalicznym. Wykazuje przy tym wysoką odpowrność na twardą wodę. Cechy te sprawiają, że produkt bardzo dobrze sprawdza się w formulacjach stosowanych w branży mycia i czyszczenia przemysłowego oraz instytucjonalnego.

Właściwości

Zalety produktu:

 • bardzo dobre działanie antykorozyjne,
 • efektywny emulgator, odtłuszczacz i detergent,
 • odporność na środowisko kwaśne, alkaliczne i twardą wodę,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • uniwersalne zastosowanie,
 • kompatybilność z innymi surfaktantami zawartymi w formulacji,
 • produkt biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • przemysł naftowy i wydobywczy,
 • włókiennictwo i tekstylia,
 • obróbka i odtłuszczanie metali,
 • mycie i czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne,
 • preparaty agrochemiczne.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:


H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338   W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P391 Zebrać wyciek.
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top