C16-18 alkyl amine - ROKAmin SR15 - CAS 61791-26-2 - beczka 200 Kg

Cena netto: 4 566,60 zł (22,83 zł / 1 kg)
Cena brutto: 5 616,92 zł (28,08 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01593

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAmin SR15 to produkt stosowany samodzielnie lub w kombinacji z innymi związkami powierzchniowo czynnymi. Doskonale sprawdza się jako środek czyszczący, dyspergujący oraz jako emulgator i ko-emulgator surfaktantów niejonowych. ROKAmin SR15 tworzy emulsje z surfaktantami kationowymi. Wykorzystuje się go także jako środek antykorozyjny w przemyśle naftowym i wydobywczym. Dzięki swoim właściwościom znajduje szerokie zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
C16-18 alkyl amine - ROKAmin SR15 - CAS 61791-26-2 - beczka 200 Kg

Zastosowanie

-

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338   W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P391 Zebrać wyciek.
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top