C16-18 alkyl amine - ROKAmin SR5 - CAS 61791-26-2

Cena netto: od 417,71 zł od 417,71 zł
Cena brutto: od 513,78 zł od 513,78 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0098

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • surfaktant o charakterze niejonowym,
 • zawiera około 100% substancji aktywnej,
 • wykazuje odporność na twardą wodę,
 • posiada bardzo dobre właściwości emulgujące, wyrównujące i detergencyjne,
 • skutecznie działa w środowisku kwaśnym i alkalicznym
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
C16-18 alkyl amine - ROKAmin SR5 - CAS 61791-26-2

Zastosowanie

ROKAmin SR5 to niejonowy surfaktant (INCI: PEG-5 Hydrogenated Tallow Amine) należący do etoksylowanych amin tłuszczowych. Charakteryzuje się średnim stopniem etoksylacji. Występuje w skoncentrowanej formie i zawiera około 100% substancji aktywnej. Jest odporny na twardą wodę.

 

Wyrób handlowy występuje w postaci lepkiej cieczy bądź też lejącej pasty o żółtym lub bursztynowym zabarwieniu. Produkt krzepnie w temperaturze około 15°C. jest bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie. Wyrób słabo rozpuszcza się w wodzie.

 

Produkt w aplikacjach o odczynie kwaśnym,  wykazuje  kombinację działania jak surfaktant niejonowy i kationowy. Dzięki kationowemu charakterowi,  ROKAmin SR5 tworzy na powierzchni metalu cienką warstwę ochronną, czyli tzw. film.  Jest to bardzo pożądana cecha, ponieważ dzięki niej produkt wykazuje działanie antykorozyjne, zwłaszcza w przypadku metali żelaznych podatnych na korozję.

ROKAmin SR5 jest surfaktantem o bardzo dobrych właściwościach emulgujących i wyrównujących. Cechy te predysponują produkt do stosowania w procesach barwienia włókien.

W produkcji środków smarowych ROKAmin SR5 wykorzystywany jest jako składnik formulacji chłodząco-smarujących oraz trudnopalnych płynów hydraulicznych.

Produkt bardzo dobrze sprawdza się także w branży agrochemicznej, gdzie wykorzystuje się jego doskonałe właściwości emulgujące, zwłaszcza w formulacjach   typu: EW, EC, SL, ME, WP, WG. Jako emulgator w agrochemikaliach wyrób może być używany jako samodzielna substancja bądź też w kombinacji z innymi surfaktantami.

ROKAmin SR5 charakteryzuje się także doskonałą detergencją. Skutecznie usuwa stałe i nawet najbardziej uciążliwe zabrudzenia. Dobrze sprawdza się w formulacjach o charakterze kwaśnym i alkalicznym oraz wykazuje wysoką odporność na twardą wodę. Dzięki takim cechom, produkt stanowi bardzo dobry składnik do produkcji preparatów dedykowanych branży czyszczenia przemysłowego oraz instytucjonalnego. Wykorzystuje się go zatem jako składnik środków czyszczących twarde powierzchnie, przemysłowych odtłuszczaczy oraz środków czyszczących elementy metalowe.

Właściwości

Zalety produktu:

 • bardzo dobry emulgator i środek wyrównujący,
 • posiada właściwości antykorozyjne,
 • bardzo dobre właściwości detergencyjne,
 • wykazuje kombinację działania jak surfaktant kationowy i anionowy,
 • szerokie spektrum funkcji i zastosowań.

Zastosowanie:

 • obróbka i oczyszczanie metali,
 • środek wyrównujący w procesie barwienia włókien,
 • czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne,
 • produkcja agrochemikaliów,
 • produkcja środków smarowych.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+ P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub
specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top