Niejonowy związek powierzchniowo czynny z grupy dietanoloamidów ( Cocamide DEA ) - CHELAMID DK

Cena netto: od 3 099,00 zł od 3 099,00 zł
Cena brutto: od 3 811,77 zł od 3 811,77 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PUU-K-0120

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Chelamid DK jest niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy dietanoloamidów. Stosowany jest głównie jako zagęstnik poprawiający konsystencję w formulacjach (w obecności elektrolitów). Posiada właściwości myjące, natłuszczające oraz emulgujące. Produkowany jest na bazie naturalnych olejów roślinnych i ma postać klarownej żółtej cieczy. Dzięki temu umożliwia tworzenie receptur bez konieczności podgrzewania.

Produkt niebezpieczny
Niejonowy związek powierzchniowo czynny z grupy dietanoloamidów ( Cocamide DEA ) - CHELAMID DK

Zastosowanie

Stosowany w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic) w połączeniu z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi (jego obecność wpływa na poprawę i stabilizację piany). Ponadto w połączeniu z innymi niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi wykorzystuje się go w przemysłowych środkach czyszczących do odtłuszczania.

 

Właściwości:

 

Nazwa handlowa: Chelamid DK / Chelamid DK MB (RSPO Mass Balance)

Nazwa chemiczna: Amidy, C8-18 (parzyste) i C18-nienasycone, N,N-bis (hydroksyetylo)

Nazwa INCI: Cocamide DEA

Nr WE: 931-329-6

Nr CAS: 68603-42-9

Nr rejestracji REACH: 01-2119490100-53

Postać [20°C] : klarowna, żółta ciecz

Barwa [skala jodowa] : max 6

Zapach : charakterystyczny, słaby aminowy

Temperatura krzepnięcia [°C] : ok. 0

Gęstość [g/cm3, 20°C] : 0,99 - 1,00

pH [1 % r-r wodny, 20°C] : max 11,0

Zawartość dietanoloamidów [%] : 80,0 – 90,0

Zawartość gliceryny [%] : max 9,5

Zawartość dietanoloaminy [%] : < 3,0

Lepkość [mPa·s, 20°C] : 1200 - 1400

Rozpuszczalność w wodzie [20°C] : 15 - 30 mg/l (tworzy mleczną dyspersję)

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach : izopropanol, ksylen, octan etylu – klarownie rozpuszczalna

Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) : log 3,75

Hydroliza jako funkcja pH : nie zawiera grup funkcyjnych zdolnych do hydrolizy

Nitrozoaminy : nie zawiera

 

Warunki magazynowania:

 

Przechowywać we właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach z informacją w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, z odpowiednią wentylacją, w temp. nie niższej niż 10°C i nie wyższej niż 40 °C. Nie używać opakowań ze zwykłej stali węglowej. Nie przechowywać w pobliżu silnych utleniaczy. Unikać kontaktu z mocnymi kwasami i substancjami nitrozującymi. Produkt przechowywany w tych warunkach zachowuje swoje właściwości w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

 

Transport:

 

Nr UN: 3082

Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. (zawiera Dietanoloamid, olej kokosowy, produkty reakcji z dietanoloaminą).

Klasa zagrożenia w transporcie: klasa 9, kod klasyfikacyjny M6.

Grupa pakowania: III.

 

Opakowania:

 

Beczka PE 200 kg, paleto pojemnik 1000 kg, luzem (autocysterna)

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 • P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 Zawartość usuwać do odpowiednich pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z przepisami krajowymi.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top