Niejonowy związek powierzchniowo czynny z grupy dietanoloamidów ( Cocamide DEA ) - CHELAMID DK

Cena netto: od 1 944,00 zł od 1 944,00 zł
Cena brutto: od 2 391,12 zł od 2 391,12 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PUU-K-0120

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Chelamid DK jest niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy dietanoloamidów. Stosowany jest głównie jako zagęstnik poprawiający konsystencję w formulacjach (w obecności elektrolitów). Posiada właściwości myjące, natłuszczające oraz emulgujące. Produkowany jest na bazie naturalnych olejów roślinnych i ma postać klarownej żółtej cieczy. Dzięki temu umożliwia tworzenie receptur bez konieczności podgrzewania.

Produkt niebezpieczny
Niejonowy związek powierzchniowo czynny z grupy dietanoloamidów ( Cocamide DEA ) - CHELAMID DK

Zastosowanie

Stosowany w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic) w połączeniu z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi (jego obecność wpływa na poprawę i stabilizację piany). Ponadto w połączeniu z innymi niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi wykorzystuje się go w przemysłowych środkach czyszczących do odtłuszczania.

 

Właściwości:

 

Nazwa handlowa: Chelamid DK / Chelamid DK MB (RSPO Mass Balance)

Nazwa chemiczna: Amidy, C8-18 (parzyste) i C18-nienasycone, N,N-bis (hydroksyetylo)

Nazwa INCI: Cocamide DEA

Nr WE: 931-329-6

Nr CAS: 68603-42-9

Nr rejestracji REACH: 01-2119490100-53

Postać [20°C] : klarowna, żółta ciecz

Barwa [skala jodowa] : max 6

Zapach : charakterystyczny, słaby aminowy

Temperatura krzepnięcia [°C] : ok. 0

Gęstość [g/cm3, 20°C] : 0,99 - 1,00

pH [1 % r-r wodny, 20°C] : max 11,0

Zawartość dietanoloamidów [%] : 80,0 – 90,0

Zawartość gliceryny [%] : max 9,5

Zawartość dietanoloaminy [%] : < 3,0

Lepkość [mPa·s, 20°C] : 1200 - 1400

Rozpuszczalność w wodzie [20°C] : 15 - 30 mg/l (tworzy mleczną dyspersję)

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach : izopropanol, ksylen, octan etylu – klarownie rozpuszczalna

Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) : log 3,75

Hydroliza jako funkcja pH : nie zawiera grup funkcyjnych zdolnych do hydrolizy

Nitrozoaminy : nie zawiera

 

Warunki magazynowania:

 

Przechowywać we właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach z informacją w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, z odpowiednią wentylacją, w temp. nie niższej niż 10°C i nie wyższej niż 40 °C. Nie używać opakowań ze zwykłej stali węglowej. Nie przechowywać w pobliżu silnych utleniaczy. Unikać kontaktu z mocnymi kwasami i substancjami nitrozującymi. Produkt przechowywany w tych warunkach zachowuje swoje właściwości w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

 

Transport:

 

Nr UN: 3082

Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. (zawiera Dietanoloamid, olej kokosowy, produkty reakcji z dietanoloaminą).

Klasa zagrożenia w transporcie: klasa 9, kod klasyfikacyjny M6.

Grupa pakowania: III.

 

Opakowania:

 

Beczka PE 200 kg, paleto pojemnik 1000 kg, luzem (autocysterna)

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 • P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 Zawartość usuwać do odpowiednich pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z przepisami krajowymi.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt niebezpieczny
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top