Chlorek cynku roztwór wodny 45 % DPPL 1200 kg

Cena netto: 4 403,25 zł (3,67 zł / 1 kg)
Cena brutto: 5 416,00 zł (4,51 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: CHC-0004

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Chlorek cynku roztwór wodny 45 % DPPL 1200 kg – nieorganiczna sól cynku (ZnCl2) o silnie higroskopijnych właściwościach. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i alkoholu etylowym oraz eterze. Dostępna w postaci 45 % roztworu wodnego. Dedykowany jest dla gałęzi przemysłu zajmującej się cynkowaniem jako dodatek w procesie topnikowania. Wykorzystywana jest w produkcji elektrolitu do baterii cynkowo-węglowych.  

Produkt tylko do użytku profesjonalnego.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Chlorek cynku roztwór wodny 45 % DPPL 1200 kg

Zastosowanie

Chlorek cynku roztwór wodny 45 % - jest stosowany jako topik do czyszczenia powierzchni lutowanych oraz składnik elektrolitu. Jest ważnym składnikiem kąpieli czyszczących w cynkowaniu ogniowym. Proces cynkowania umożliwia pokrycie stali powłoką antykorozyjną. Powłoka w prosty i bezpieczny sposób zabezpiecza stal przed korozją. W procesie cynkowania chlorek cynku (składnik topnika) oczyszcza ze śladowych ilości tlenków. Zmniejsza to ryzyko utlenienia stali. Wykorzystywany jest w produkcji środków ochrony roślin, nawozów (mikroelement). Chlorek cynku jest składnikiem żużli pokrywająco-rafinujących stosowanych przy wytopie stopów cynku.

Właściwości

Wygląd zewnętrzny: przezroczysta lub ciecz lekko żółtawa ciecz
Zawartość głównego składnika: Chlorek cynku (ZnCl2) min. 45 %
Gęstość [g/cm3] 1,48-1,50
pH 2-4

Zanieczyszczenia:
Chlorek amonu (NH4Cl) max. 0,1 %
Żelazo (Fe) max. 0,005 %
Miedź (Cu) max. 0,001 %
Alkalia (K + Na + Ca) max. 0,5 %
Ołów (Pb) max. 0,001 %
Kadm (Cd) max. 0,001 %

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1840

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top