Dwuchloropropan (DCP) beczka 225 kg, 1,2-dichloropropan

Cena netto: 930,00 zł (4,13 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 143,90 zł (5,08 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: KC-00070

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  225 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Dwuchloropropan (DCP) - to klarowna bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu i spełniający wysoką normę czystości na poziomie min. 99%. Odnajduje zastosowanie w takich branżach i aplikacjach jak: agrochemikalia, nawozy, farby i lakiery, garbarstwo, przemysł budowlany, budownictwo drogowe, pozostałe aplikacje, przemysł metalurgiczny, czyszczenie, surowce i półprodukty chemiczne, tusze drukarskie, wydobycie i produkcja ropy i gazu.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Dwuchloropropan (DCP) beczka 225 kg, 1,2-dichloropropan

Zastosowanie

Dwuchloropropan wytwarzany jest przy produkcji tlenku propylenu, następnie kilkukrotnie destylowany. Udoskonalenie procesu produkcji pozwoliło poprawić czystość DCP, która wzrosła z min. 97,5% do min. 99%. Dzięki temu produkt zdobywa coraz większe uznanie na rynkach zamorskich. Jedną z głównych korzyści ze stosowania dichloropropanu jest fakt, że może on z powodzeniem zastępować rozpuszczalniki organiczne, takie jak toluen, aceton lub inne pochodne ksylenu. W przeciwieństwie do wymienionych produktów dwuchloropropan techniczny posiada stałą cenę.
Dwuchloropropan jest wysoce skutecznym rozpuszczalnikiem żywic, smarów, tłuszczów, smół i asfaltów. Dodatkowo jest dobrze znany jako składnik bazy w zmywaczu powłok lakierowanych wysychających w temperaturze otoczenia, a także lakierów piecowych. Oprócz ponadprzeciętnych właściwości rozpuszczania, DCP stosuje się jako odtłuszczacz i oczyszczacz powierzchni metali. Jego działanie odtłuszczające wykorzystywane jest także w procesach obróbki skóry w garbarstwie. Z racji swoich właściwości chemicznych z powodzeniem stosowany jest w produkcji farb i lakierów, jak również w tuszach drukarskich.
Wiele światowych rafinerii używa także tego produktu do usuwania ołowiu z benzyny. W wielu krajach jest nadal wykorzystywany jako składnik fumigantów, np. D-D i Telone II  (zadymiacz) oraz insektycydów, w tym niszczących owady drzew brzoskwiniowych i traw oraz pasożyty bydła domowego (głównie poza Unią Europejską). Na tych samych rynkach DCP jest także produktem do zwalczania grzybów i pleśni (np. niszczy fuzariozę grochu, cytryny i pomidorów). Jednym z niszowych zastosowań produktu jest impregnacja do kamieni naturalnych.
Dwuchloropropan jest używany również do syntez organicznych np. tetrachloroetylenu, tetrachlorku węgla i 1,2-propylenodwuaminy.

Właściwości

Właściwości i zastosowania:

 • rozpuszczalnik żywic, smarów, tłuszczów, smół i asfaltów;
 • stosowany do usuwania ołowiu z benzyny;
 • odtłuszczacz i oczyszczacz powierzchni metali;
 • stosowany jako środek odtłuszczający w garbarstwie;
 • składnik fumigantów (np. D-D, Telone II) oraz insektycydów, np. niszczących owady drzew brzoskwiniowych i traw oraz pasożyty bydła domowego;
 • zwalczanie grzybów i pleśni – niszczy fuzariozę grochu, cytryny i pomidorów;
 • składnik impregnatów do kamieni naturalnych;
 • stosowany jako składnik bazy w zmywaczu powłok lakierowanych wysychających w temperaturze otoczenia, a także lakierów piecowych;
 • stosowany w produkcji farb i lakierów oraz w tuszach drukarskich;
 • surowiec w syntezie organicznej;

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1279
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Zwroty wskazujące środki ostrożnosci:
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P241 Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P303+P361+P353 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

Pliki do pobrania

pdf
(Rozmiar: 114.9 KB)

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top