EDTA 4Na Kwas Wersenowy 99% 900kg

Cena netto: 8 376,88 zł
Cena brutto: 10 303,56 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: ABE-0005

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

EDTA 4Na Kwas Wersenowy 99% 900kg to specjalistyczny surowiec przeznaczony dla przemysłu kosmetycznego. Jest wykorzystywany m.in. w kremach i żelach pod prysznic. Spełnia rolę stabilizatora konsystencji i konserwantu. Kwas 99% występuję w formie proszku.

Produkt tylko dla firm
EDTA 4Na Kwas Wersenowy 99% 900kg

Zastosowanie

EDTA 4Na Kwas Wersenowy 99% 900kg to specjalistyczny surowiec przeznaczony dla przemysłu kosmetycznego. Jest wykorzystywany m.in. w szamponach, kremach, błyszczykach, produktach do opalania i żelach pod prysznic. Spełnia rolę stabilizatora konsystencji poprawiając lepkość i nadając odpowiednią konsystencję. Jest także konserwantem mającym na celu zapobiegać zmianom konsystencji, wyglądu i zapachu kosmetyków. W dużym stężeniu jest drażniący dla błony śluzowej i skóry. Kwas 99% występuję w formie proszku.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P270 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi regulacjami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top