Emulgator antykorozyjny PEG-5 Cocamine CAS 61791-14-8 ROKAmin K5

Cena netto: od 289,63 zł od 289,63 zł
Cena brutto: od 356,24 zł od 356,24 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01939

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAmin K5 to niejonowy środek powierzchniowo czynny o nazwie INCI: PEG-5 Cocamine. Należy do grupy etoksylowanych amin tłuszczowych ze średnim stopniem etoksylacji wynoszącym 5 moli. Produkt handlowy zawiera około 100% substancji aktywnej. ROKAmin K5 ma postać klarownej cieczy o barwie bursztynowej. Jego temperatura krzepnięcia wynosi ok. -19°C. Wyrób dobrze rozpuszcza się w wodzie.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Emulgator antykorozyjny PEG-5 Cocamine CAS 61791-14-8 ROKAmin K5

Zastosowanie

ROKAmin K5 stosowany jest jako emulgator do różnych preparatów pestycydowych. Może być stosowany sam lub w kombinacji z innymi środkami powierzchniowo czynnymi. Specjalny surfaktant do przemysłowych środków czyszczących, do środków dyspergujących, niejonowych emulgatorów i koemulgatorów, nadaje się również do kationowych emulsji. Środek antykorozyjny na polu naftowym, wydobywczym i do produktów wiercenia i obróbki metalu. 

Zalety produktu:

 • efektywny emulgator,
 • odporny na twardą wodę oraz środowisko kwaśne i alkaliczne,
 • posiada właściwości antykorozyjne,
 • bardzo dobre właściwości detergencyjne oraz dyspergujące,
 • Właściwości przyspieszające suszenie karoserii po umyciu auta.

 

Zastosowanie:

 • obróbka metali,
 • odtłuszczanie metali,
 • czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne,
 • agrochemikalia,
 • myjnie samochodowe.

Właściwości

Z uwagi na obecność podwójnego łańcucha oksyetylenowego przy atomie azotu, produkt wykazuje kombinację działania w aplikacji jak surfaktant niejonowy i kationowy, zwłaszcza w układach o odczynie kwaśnym. Dzięki charakterowi kationowemu cząsteczka ROKAminu K5 może tworzyć pojedynczą warstwę (film) na powierzchni metalu. Sprawia to, że wyrób wykazuje działanie antykorozyjne, szczególnie w stosunku do metali żelaznych.

Dobre właściwości emulgujące umożliwiają zastosowane produktu w formulacjach agrochemicznych, takich jak: EW, EC, SL, ME, WP, WG. Wyrób nadaje się także do tworzenia kationowych emulsji. W tej aplikacji może być używany sam lub w kombinacji z innymi surfaktantami. Natomiast w przemyśle środków smarowych stosowany jest jako składnik formulacji cieczy chłodząco-smarujących oraz trudnopalnych płynów hydraulicznych.

ROKAmin K5 wykazuje bardzo dobre właściwości detergencyjne oraz dyspergujące, dzięki czemu efektywnie usuwa stałe zabrudzenia. Produkt sprawdza się dobrze w formulacjach o charakterze kwaśnym i alkalicznym, jest również odporny na twardą wodę. Dzięki takim właściwościom może być stosowany w branży czyszczenia przemysłowego oraz instytucjonalnego jako składnik środków czyszczących twarde powierzchnie, przemysłowych odtłuszczaczy oraz środków czyszczących elementy metalowe. ROKAmin K5 wykazuje także właściwości osuszające przy zastosowaniu w preparatach myjących przeznaczonych dla myjni samochodowych.

NAZWA CHEMICZNA: Aminy alkilowe C12-18, etoksylowane

NAZWA INCI: PEG-5 Cocamine

NUMER CAS: 61791-14-8

FUNKCJA: Emulgator, środek antykorozyjny

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)°C ........ bursztynowa, klarowna ciecz

Barwa w skali Gardnera w (20÷25)°C .................................max 14

pH 1% roztworu ............................................................. 9,0 ÷ 11,5

Liczba aminowa, mg KOH/g .......................................... 129 ÷ 137

Równoważnik masy ....................................................... 408 ÷ 440

Amina trzeciorzędowa, %(m/m) .......................................... min 98

Woda, %(m/m) .................................................................... max 1

Rozpuszczalność w wodzie .................................................. dobra

Inne rozpuszczalniki .....................metanol, etanol, aceton, ksylen, izopropanol, eter dietylowy

Gęstość w temperaturze 25°C, g/mL ............................. około 0,96

Lepkość w temperaturze 20°C, mPa·s ........................... około 150

Zapach ..................................... charakterystyczny, aminopodobny

Nazwy alternatywne:

 Amina alkilowa C12-18, etoksylowana, Etoksylowana alkiloamina oleju kokosowego, 2-hydroksyetylokokoamina, kokoamina, addukt pierwszorzędowej kokoaminy z tlenkiem etylenu, Amina alkilowa C12-18, etoksylowana, CAS 61791-14-8, Coconut Oil Ethoxylated Alkylamine, 2-Hydroxyethyl Coamine, Cocoamine, Primary Cocoamine Ethylene Oxide Adduct, C12-18 Alkyl Amine, Ethoxylated.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 • P391 Zebrać wyciek.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top