EXOclean CR kanister 24 kg

Cena netto: 568,29 zł (23,68 zł / 1 kg)
Cena brutto: 699,00 zł (29,13 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 9 szt.

Kod produktu: PE-01902

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  24 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

EXOclean CR kanister 24 kg - mieszanina kwasów organicznych stosowana do usuwania pozostałości betonu z części metalowych i narzędzi. Mieszanina nie zawiera kwasów odpowiedzialnych za korozje dymienia podczas stosowania. Formulacja oparta jest na kwasie glikolowym i mlekowym.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

EXOclean CR - mieszanina odpowiednio dobranych hydroksy-kwasów organicznych dzięki którym następuje szybkie i efektywne usunięcie pozostałości betonu z czyszczonych powierzchni. Exoclean CR skutecznie usuwa pozostałości betonu z elementów metalowych i narzeędzi. Zaleca się rozcieńczenie produktu przed aplikacją w stosunku 1:3. Dla zwiększenia efektu istnieje możliwość używania produktu skoncentrowanego. Preparat, bądź sporządzony roztwór nanosi się na powierzchnię w zależności od stosowanej metody: ręcznie lub za pomocą myjek ciśnieniowych. Po użyciu powierzchnię należy spłukać wodą.

Właściwości

Temp. krzepnięcia – 30 °C
Gęstość 1,2 g/cm3
pH (1% roztworu) - max. 3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 3265

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top