EXOemul A3 Emulgator beczka 120 Kg

Cena netto: 2 922,62 zł (24,36 zł / 1 kg)
Cena brutto: 3 594,82 zł (29,96 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01574

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  120 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

EXOemul A3 należy do anionowo-niejonowych mieszanin o właściwościach emulgujących preparaty herbicydowe m. in. na bazie substancji aktywnej estru kwasu 2,4-D. Produkt wykazuje bardzo dużą skuteczność emulgowania i zapewnia wysoki poziom stabilności emulsji.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
EXOemul A3 Emulgator beczka 120 Kg

Zastosowanie

-

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1993

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210  Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.Palenie wzbronione.
P241  Używać sprzętu elektrycznego, wentylacyjnego, oświetleniowego i służącego do operowania materiałem w wersji przeciwwybuchowej.
P270  Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy.
P301 + P312  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P303 + P361 + P353  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305 + P351 + P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403 +  P235   Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top