Hysepta M1 FG preparat myjąco - dezynfekujący na bazie kwasu mlekowego

Cena netto: od 487,80 zł od 487,80 zł
Cena brutto: od 599,99 zł od 599,99 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 0%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: ROF-K-0009

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Hysepta M1 FG bardzo skuteczny preparat do mycia i dezynfekcji. Innowacyjne połączenie kwasu nadmlekowego i nadtlenku wodoru sprawia, że jest to pierwszy i jedyny w Polsce produkt o szerokim zastosowaniu. Posiada działanie grzybobójcze, bakteriobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze, przy czym pełny efekt bakteriobójczy osiągany jest już po pięciu minutach od zastosowania. Produkt znajduje wiele obszarów zastosowań w przemyśle spożywczym ( mleczarnie, browary, przemysł napojowy, przemysł mięsny, przetwórstwo owoców i warzyw oraz ryb i drobiu), hodowlach zwierząt,  a także w miejscach użyteczności publicznej i zakładach gastronomicznych. Hysepta M1 Food Grade posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 6502/16. Nie wymaga spłukiwania. Jest to bezpieczny produkt do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń myjących kontakt z żywnością, ponieważ ulega rozkładowi do substancji naturalnych chemicznie i nie zagraża środowisku. 

Czas realizacji zamówienia 3 dni robocze. Cena zawiera koszt opakowania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Hysepta M1 FG preparat myjąco - dezynfekujący na bazie kwasu mlekowego

Zastosowanie

Produkt do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego, miejscach użyteczności publicznej poza obszarem medycznym. Dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, środkami żywienia zwierząt, placówkach zbiorowego żywienia i miejscach użytkowych. Nadaje się do stabilizacji mikrobiologicznej procesów hydrotransportowych i solanek serowarskich i mięsnych oraz jako dodatek do wody płuczącej w procesach technologicznych przy płukaniu pieczarek, owoców, warzyw oraz mięsa, drobiu i ryb. Produkt Hysepta M1-FG to koncentrat, który po rozcieńczeniu z wodą ulega samoczynnemu rozkładowi w czasie do składników neutralnych dla organizmów wodnych: tj. wolny rodnik tlenowy, kwas mlekowy oraz woda. Dzięki temu pozostałości roztworu dezynfekującego nie muszą być spłukiwane z powierzchni mających kontakt z żywnością, środkami żywienia zwierząt oraz skórą człowieka i zwierząt.

Zagrożenia przy mrożeniu warzyw i owoców:

Proces mrożenia hamuje wzrost flory bakteryjnej. Natomiast nie redukuje jednak znacząco ilości mikroorganizmów. Najczęściej występujące na roślinach bakterie i wirusy patogenne: 

 • E. coli.,
 • S.aureus,
 • Salmonella,
 • Listeria,
 • Shigiella,
 • Campylobacter jejuni,
 • Campylobacter coli,
 • Yersinia enterocolitica,
 • Rotawirus, Adenowirus, Norowirus , Astrowirus, Sapowirus, Coronawirus oraz Archiwirus Pleśni (Sphaerotheca spp, Oidium spp) na owocach miękkich, owocach, roślinach ozdobnych.

Stwierdzono, że bakterie i wirusy w okresie zamrożenia przechodzą w formę przetrwalnikową, dopiero podczas dogodnych warunków powracają do formy wegetatywnej. W warunkach zamrożenia wirusy lepiej przeżywają niż w warunkach standardowych. W dezynfekcji chemicznej środek dezynfekujący dodawany jest do wody technologicznej w etapie mycia warzyw i owoców. Proces ten zabezpiecza dodatkowo surowiec przed mrożeniem. Proponujemy zastosowanie produktu Hysepta M1 FG dedykowanego do bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz do dezynfekcji wody płuczącej w przemyśle owocowo-warzywnym. Produkt nie wymaga spłukiwania. Więcej na temat wpływu mikroflory na żywność i jak sobie skutecznie radzić z ich niepożądaną częścią możecie przeczytać na naszym blogu.

Aby proces nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz zdrowia człowieka i zwierząt, zaleca się podjęcie następujących kroków:

1. Poprawne przygotowanie roztworu.

Należy bezwzględnie przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego stężenia użytkowego:

1.1. Dla roztworu nanoszonego w formie natrysku: 0,5 %

1.2. Dla roztworu nanoszonego w formie rozpylania (zamgławiania) w obecności produktu spożywczego i pasz: 1,0 - 1,5 %

1.3. Dla roztworu nanoszonego w formie rozpylania (zamgławiania) bez obecności produktu spożywczego i pasz: 1,5 - 3,0%

1.4. Dla roztworu używanego do zamaczania: 1,0 - 4,0%

2. Przestrzeganie czasu karencji po zastosowaniu preparatu.
Roztwory wodne preparatu wykazują działania drażniące i utleniające, dlatego zaleca się przestrzeganie następujących czasów karencji:
2.1 Spożycie produktu i pasz poddanych działaniu Hysepta M1 FG: min. 24h
2.2 Oddanie do użytkowania pomieszczeń poddanych dezynfekcji: min. 15 min, w zależności od efektywności wentylacji.

UWAGA: należy uwzględnić, że podane czasy karencji zawsze muszą być potwierdzone w testach użytkowych.

Właściwości

Właściwości:

 • skuteczne usuwanie bakterii szczepów Listeria i Salmonella oraz norowirusa i rotawirusa
 • likwidacja sporów oraz drożdży
 • dezynfekcja powietrza oraz powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością
 • stabilizacja i eliminowanie drobnoustrojów z solanek
 • eliminowanie drobnoustrojów na znajdujących się na mięsie, rybach, drobiu
 • usuwanie drobnoustrojów z powierzchni owoców i warzyw przed procesem produkcyjnym
 • dezynfekcja w zakładach przetwórstwa spożywczego (mleczarnie, browary, przemysł napojowy, przemysł mięsny, przetwórstwo ryb i drobiu)
 • dezynfekcja wody płuczącej i technologicznej
 • produkt bezpieczny - nie wymaga spłukiwania
 • pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 6502/16
 • produkt do użytku profesjonalnego
 • pełen efekt bakteriobójczy osiągany jest już po 5 minutach od zastosowania
 • ekonomiczny w użyciu - koncentrat 
 • zmniejsza zapotrzebowanie tlenowe ścieków przemysłowych
 • nie wymaga spłukiwania– rozkłada się do substancji neutralnych chemicznie
 • działanie bakteriobójcze: ≤ 0,5% w czasie 5 min, temp. 20°C
 • działanie grzybobójcze: ≤ 1,5%, 15 min, 20°C
 • działanie sporobójcze: ≤ 2,0%, 60 min, 20°C
 • działanie wirusobójcze wobec: rotavirus 5%, 15 min, 20°C i norovirus 1,5%, 15 min, 20°C

Skład: prekursory: kwas L(+) mlekowy, nadtlenek wodoru – in situ: kwas L(+)nadmlekowy

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 3098
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Przechowywać zdala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami ): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku pożaru: Użyć rozpylonej wody do gaszenia. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.


Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Nowość
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top