Inchibitor korozji do farb EXOhib PC400

Cena netto: od 348,89 zł od 348,89 zł
Cena brutto: od 429,13 zł od 429,13 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01950

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

EXOhib PC400 to inhibitor korozji przeznaczony do wyrobów farbiarskich. Produkt jest mieszaniną aminoboranów i występuje w postaci ok. 50% wodnego klarownego roztworu o barwie żółtej. EXOhib PC400 charakteryzuje się bardzo dobrymi własności zwilżającymi podłoże stalowe i nie zawiera fosforanów i azotynów. Wykazuje bardzo dobrą kompatybilność z powszechnie dostępnymi dyspersjami: akrylowymi, styrenowo-akrylowymi, winylowo-akrylowymi oraz kopolimerami octanu winylu.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
naturalny_detergent Naturalny detergent
no_GHS Niesklasyfikowany według Rozporządzenia CLP/GHS
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
Inchibitor korozji do farb EXOhib PC400

Zastosowanie

EXOhib PC400 jest inhibitorem korozji znajdującym zastosowanie w cieczach obróbczych, wyrobach farbiarskich i przemysłowych środkach czyszczących. Wyrób jest stabilny w twardej wodzie i posiada właściwości niskopienne.

EXOhib PC400 znajduje zastosowanie w farbach wodorozcieńczalnych jako pomocniczy inhibitor korozji. Wykorzystywany jest jako dodatek zapobiegający powstawaniu rdzy nalotowej podczas schnięcia wyrobów wodorozcieńczalnych (tzw. „anti-flash rust”), aplikowanych szczególnie na podłoża stalowe. Zalecany jest do stosowania w formulacjach farb antykorozyjnych zarówno matowych, jak i z połyskiem, dla środowisk miejskich.

EXOhib PC400  jest zalecany jako zamiennik azotynu sodu. Rekomendowany poziom użycia w farbach antykorozyjnych wodorozcieńczalnych zarówno matowych i z połyskiem 0,3 – 0,6% (w/w).

Zalety produktu:

 • Dedykowany do wyrobów wodorozcieńczalnych, szczególnie aplikowanych na podłoża stalowe
 • Bardzo dobre właściwości zapobiegające powstawaniu rdzy nalotowej podczas schnięcia
 • Polecany do formulacji farb matowych oraz farb z połyskiem
 • Bardzo dobre własności zwilżające dla podłoży stalowych
 • Bardzo dobra kompatybilność z dyspersjami akrylowymi, styrenowo-akrylowymi, akrylowo-winylowymi oraz kopolimerami octanu winylu
 • Środek alternatywny dla azotynu sodu

Zastosowanie:

 • Pomocniczy inhibitor korozji typu „anti-flash rust”
 • Farby wodorocieńczalne antykorozyjne dla środowisk miejskich
 • Farb matowe oraz z połyskiem

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Mieszanina etanoloaminowych soli boranowych

NAZWA INCI: -

NUMER CAS: -

FUNKCJA: Inhibitor korozji

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)˚C ..................... ciecz bezbarwa do żółtej

Barwa w skali Gardnera w (20÷25)˚C.................................. max. 2

pH 1% roztworu ................................................................... 9 ÷ 11

Gęstość w 20˚C, g/mL ...................................................... 1,1 ÷ 1,2

Rozpuszczalność w wodzie..................................... rozpuszczalny

Temperatura krzepnięcia, °C........................................ poniżej -20

Zapach .............................................................. charakterystyczny

Nazwy alternatywne:

 • Mieszanina etanoloaminowych soli boranowych,
 • Mieszanina aminoboranów,
 • inhibitor korozji.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2735

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top