Klej do płyt Ekoprodur RB 2 kanister 20 kg

Cena netto: 272,36 zł (13,62 zł / 1 kg)
Cena brutto: 335,00 zł (13,62 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 3 szt.

Kod produktu: EPR-00011

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  20 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • trwale łączy płyty m. in. pilśniowe, styropianowe, poliuretanowe, wełny mineralne z blachą, drewnem, płytami gipsowo-kartonowymi, papą.
 • wysoka wydajność
 • szeroki zakres temperatur zachowania własności mechanicznych
 • jednokomponentowy

Minimum logistyczne czyli minimalna ilość możliwa do zamówienia to 40 kg /2 kanistry

Klej do płyt Ekoprodur RB 2 kanister 20 kg

Zastosowanie

Klej do płyt Ekoprodur RB 2 jest jednokompnentowym klejem do klejenia różnego rodzaju płyt. Ten prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu (MDI) charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz zachowaniem własności mechanicznych w temperaturach od -40°C do +80°C.

Z racji tego, że klej do płyt Ekoprodur RB 2 jest na bazie MDI potrzebuje do pełnego utwardzenia dostępu do wilgoci. W przypadku braku dostępu (aplikacja dużych, albo nieprzepuszczalnych dla pary powierzchni) zalecane jest spryskanie powierzchni nałożonego kleju mgiełką wodną (nie więcej niż 10% wagowych). Zaraz po naniesieniu kleju i ewentualnej wody należy połączyć klejone powierzchnie w prasie aż do osiągnięcia wstępnego utwardzenia.

Właściwości

Temperatura otoczenia podczas aplikacji nie powinna być niższa niż 10°C, gdyż wydłuża to czas utwardzenia. Niska temperatura również sprawia, że klej jest bardziej lepki, co utrudnia jego nakładanie.Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu o temperaturze minimalnej 10°C. Należy go również chronić przed dostępem wilgoci oraz bezpośrednim nasłonecznieniem. 
Czas trwałości w oryginalnie zamkniętych opakowaniach producenta i magazynowaniu w zalecanych warunkach wynosi 9 miesięcy od daty produkcji.

Zachowane własności mechaniczne

od -40°C do +80°C

Wydajność

Od 200 do 500 g/m2

Pełne utwardzenie

24 h w 20°C

Zawartość grup NCO, % (m/m)

14,0 – 16,0
(PN-EN ISO 14896)

Gęstość w temp. 25oC, g/ml

1,11 – 1,15
(PN-EN ISO 3675)

Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPa×s

1500 – 3000
( ASTM D4878-15,met.A)

Wygląd zewnętrzny w temp. 25°C

klarowna, bursztynowa cieczŚrodki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260- Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284- Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P301+P312- W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.
P302+P352- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+P340-W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P308+P313 W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zwrócić się o pomoc lekarską.
P405-Przechowywać pod zamknięciem.
P501-Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top