Koagulant żelazowy PIX 110

Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PIX-K-00001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Koagulant żelazowy PIX 110 kanister 20 l – wodny roztwór chlorosiarczanu żelaza (III) jest stosowany w procesie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych (branży chemicznej, spożywczej). Służy również do strącania fosforu ze ścieków, usuwania siarkowodoru i uzdatniania wody technologicznej w przemyśle. Waga netto produktu ok. 30 kg.

Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Koagulant PIX 110 – posiada wysoką jakość zgodnie z europejską normą EN 890:2012 typ 2. Okres przydatności do użytkowania: 6 miesięcy. PIX 110 służy do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, strącania fosforu ze ścieków, zapobiega powstawaniu struwitu. Stosowany również do usuwania gazowego siarkowodoru, który jest odpowiedzialny za nieprzyjemny zapach. Inną funkcją jaką spełnia PIX 110 w oczyszczaniu ścieków to kondycjonowanie osadów. Proces ten polega na doprowadzeniu do zmiany struktury osadu i stanu powierzchni rozproszonych cząstek fazy stałej powodujący zwiększenie rozmiarów cząstek i zmniejszenie sił wiążących ich z wodą. Użycie koagulantu PIX 110 w oczyszczaniu ścieków to jedna z chemicznych metod kondycjonowania osadów, która wykazuje największą skuteczność.

Dozowanie powinno przeprowadzać się za pomocą pomp membranowych, odpornych na korozję. Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania.

Właściwości

Skład chemiczny:
Żelazo ogólne (Fe tot) …………..12,5 ± 0,5 %
Żelazo (Fe 2+)…………………........Max 0,5 %
Cl - ………………………………............Max 16 %
Gęstość (20°C)………………….......1,46 ± 0,08 g/cm3
pH (20°C)………………………….........< 1
Temp. Krystalizacji………………...-20°C

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3264

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
H315 - Działa drażniąco na skórę
H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264b - Dokładnie umyć ciało po użyciu
P270 - Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronne twarzy
P234 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku
P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem
P301+P312 – W przypadku połknięcia : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem.
P302+P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym
P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / …. o odpornej powłoce wewnętrznej
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top