Koagulant żelazowy PIX 110

Cena netto: od 172,20 zł od 172,20 zł
Cena brutto: od 211,81 zł od 211,81 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PIX-K-00001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Koagulant żelazowy PIX 110 kanister 20 l – wodny roztwór chlorosiarczanu żelaza (III) jest stosowany w procesie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych (branży chemicznej, spożywczej). Służy również do strącania fosforu ze ścieków, usuwania siarkowodoru i uzdatniania wody technologicznej w przemyśle. Waga netto produktu ok. 30 kg.

Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Koagulant PIX 110 – posiada wysoką jakość zgodnie z europejską normą EN 890:2012 typ 2. Okres przydatności do użytkowania: 6 miesięcy. PIX 110 służy do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, strącania fosforu ze ścieków, zapobiega powstawaniu struwitu. Stosowany również do usuwania gazowego siarkowodoru, który jest odpowiedzialny za nieprzyjemny zapach. Inną funkcją jaką spełnia PIX 110 w oczyszczaniu ścieków to kondycjonowanie osadów. Proces ten polega na doprowadzeniu do zmiany struktury osadu i stanu powierzchni rozproszonych cząstek fazy stałej powodujący zwiększenie rozmiarów cząstek i zmniejszenie sił wiążących ich z wodą. Użycie koagulantu PIX 110 w oczyszczaniu ścieków to jedna z chemicznych metod kondycjonowania osadów, która wykazuje największą skuteczność.

Dozowanie powinno przeprowadzać się za pomocą pomp membranowych, odpornych na korozję. Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania.

Właściwości

Skład chemiczny:
Żelazo ogólne (Fe tot) …………..12,5 ± 0,5 %
Żelazo (Fe 2+)…………………........Max 0,5 %
Cl - ………………………………............Max 16 %
Gęstość (20°C)………………….......1,46 ± 0,08 g/cm3
pH (20°C)………………………….........< 1
Temp. Krystalizacji………………...-20°C

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3264

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
H315 - Działa drażniąco na skórę
H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264b - Dokładnie umyć ciało po użyciu
P270 - Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronne twarzy
P234 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku
P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem
P301+P312 – W przypadku połknięcia : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem.
P302+P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym
P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / …. o odpornej powłoce wewnętrznej
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top