Koagulant żelazowy PIX 111 Chlorek żelaza (III)

Cena netto: od 180,00 zł od 180,00 zł
Cena brutto: od 221,40 zł od 221,40 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PIX-K-00002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Koagulant żelazowy PIX 111 kanister 20 l – 40% wodny roztwór chlorku żelaza (III) jest stosowany w procesie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych (branży chemicznej, motoryzacyjnej, spożywczej). Służy również do strącania fosforu ze ścieków, usuwania siarkowodoru i uzdatniania wody technologicznej w przemyśle. Waga netto produktu ok. 28 kg.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Koagulant żelazowy PIX 111 Chlorek żelaza (III)

Zastosowanie

Koagulant PIX 111 – posiada wysoką jakość zgodnie z europejską normą EN 888:2005 typ 2. PIX 111 służy do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, strącania fosforu ze ścieków, zapobiega powstawaniu struwitu Oczyszczanie instalacji z nadmiaru struwitu jest konieczna, ponieważ powoduje zapychanie się rurociągów oraz pomp. Stosowany również do usuwania gazowego siarkowodoru, który jest odpowiedzialny za nieprzyjemny zapach. Inną funkcją jaką spełnia PIX 111 w oczyszczaniu ścieków to kondycjonowanie osadów. Proces ten polega na doprowadzeniu do zmiany struktury osadu i stanu powierzchni rozproszonych cząstek fazy stałej powodujący zwiększenie rozmiarów cząstek i zmniejszenie sił wiążących ich z wodą. Użycie koagulantu PIX 111 w oczyszczaniu ścieków to jedna z chemicznych metod kondycjonowania osadów, która wykazuje największą skuteczność.

Dozowanie powinno przeprowadzać się za pomocą pomp membranowych, odpornych na korozję oraz działanie jonów chlorkowych. Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania.

Właściwości

Skład chemiczny:
Żelazo ogólne (Fe tot) ……………13,4 ± 0,6 %
Żelazo (Fe 2+)………………....……..Max 0,3 %
Wolny kwas (HCI)……………...……Max 3 %
Cl - ………………………………...........…27 ± 1,0 %
Gęstość (20°C)…………………........1,44 ± 0,06 g/cm3
pH (20°C)………………………............< 1
Temp. Krystalizacji………………...-20°C

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2582

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
H315 - Działa drażniąco na skórę
H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264b - Dokładnie umyć ciało po użyciu
P270 - Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronne twarzy
P234 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku
P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem
P301+P312 – W przypadku połknięcia : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem.
P302+P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym
P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / …. o odpornej powłoce wewnętrznej
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top