Kwas ABS/1 Uniwersalny surfaktant anionowy DPPL 1000 Kg

Cena netto: 7 115,00 zł (7,12 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8 751,45 zł (7,12 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01586

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas ABS/1 to produkt z grupy alkilobenzosulfonianów, należący do grupy anionowych środków powierzchniowo czynnych. Pod względem chemicznym jest to wyrób bardzo zbliżony do Kwasu ABS, jednak skierowany przede wszystkim do wybranych zastosowań przemysłowych. Jest to ciecz o barwie od ciemnobrunatnej do czarnej o zwartości substancji aktywnej powyżej 90%. Wyrób ma postać kwaśną i może być poddawany neutralizacji.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Kwas ABS/1 Uniwersalny surfaktant anionowy DPPL 1000 Kg

Zastosowanie

Kwas ABS/1 efektywnie obniża napięcie powierzchniowe i międzyfazowe oraz jest rozpuszczalny w węglowodorach (np. ropie naftowej). Dzięki temu może stanowić składnik środków pomocniczych do wydobycia i produkcji ropy naftowej. Dzięki właściwościom detergencyjnym może być wykorzystywany do procesów odtłuszczania w przemyśle rafineryjnym.

Właściwości detergencyjne i odtłuszczające Kwasu ABS/1 są wykorzystywane także w procesach odłuszczania w produkcji skór, szczególnie w procesach mokrych.  

Właściwości

Zalety produktu:

 • bardzo dobre właściwości zwilżające, dyspergujące, emulgujące i pianotwórcze, co umożliwia zastosowanie Kwasu ABS/1 w licznych formulacjach czyszczących rozmaite powierzchnie;
 • skuteczne obniżanie napięcia powierzchniowego i międzyfazowego przy produkcji ropy naftowej;

Zastosowanie:

 • trudnopalne ciecze hydrauliczne;
 • produkcja ropy naftowej;
 • przemysł skórzany;

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2586

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):Natychmiast
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:  natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ /lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405  Przechowywać pod zamknięciem.
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top