Kwas ABS Uniwersalny surfaktant anionowy beczka 120 kg

Cena netto: 892,00 zł (7,43 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 097,16 zł (9,14 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00062

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  120 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas ABS jest anionowym surfaktantem z grupy alkilobenzosulfonianów w postaci kwaśnej. Dzięki kwaśnej formie produkt jest dostępny jako wyrób o zawartości substancji aktywnej powyżej 96%. Kwas ABS jest cieczą o barwie od jasnobrunatnej do ciemnobrunatnej. Dzięki skoncentrowanej formie jest bardzo korzystny z punktu widzenia redukcji kosztów transportu. Produkt służy przede wszystkim do produkcji różnego typu soli kwasu alkilobenzenosulfonowego np. soli sodowych lub etanoloaminowych. 

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Kwas ABS Uniwersalny surfaktant anionowy beczka 120 kg

Zastosowanie

Formą użytkową wyrobu jest postać zneutralizowana. Neutralizacja wyrobu może przebiegać podczas przygotowywania gotowej formulacji wyrobu. Kwas ABS po neutralizacji wykazuje doskonałe właściwości zwilżające oraz odtłuszczające, zarówno tkaniny, jak i powierzchnie twarde. Jego główne właściwości to emulgowanie i dyspergowanie cząstek zanieczyszczeń różnego pochodzenia. Kwas ABS posiada również dobre właściwości pianotwórcze. Jego zneutralizowaną formę wykorzystuje się do przygotowywania receptur ciekłych i proszkowych środków myjących, czyszczących i piorących. Jako gotowy produkt (bez neutralizacji) Kwas ABS znajduje zastosowanie w formulacjach o niskich wartościach pH.

W porównaniu do siarczanowanych alkoholi Kwas ABS wykazuje odporność na hydrolizę w  środowisku alkalicznym, dzięki czemu jest odpowiedni także do przygotowania silnie alkalicznych środków piorących i myjących do użytku profesjonalnego. Produkt ulega całkowitej biodegradacji beztlenowej, a co za tym idzie jest także zgodny z Dyrektywą nr 648/2004, dotyczącą detergentów i kosmetyków.

Właściwości

Zalety produktu:

 • skoncentrowana forma;
 • bardzo dobre właściwości dyspergujące, emulgujące, zwilżające i pianotwórcze umożliwiają zastosowanie Kwasu ABS do wielu formulacji czyszczących różne powierzchnie;
 • możliwość zastosowania w formulacjach o pH szczególnie kwaśnych, co pozwala na przygotowanie wysoce specjalistycznych produktów czyszczących;
 • kwas ABS po zneutralizowaniu można zastosować w połączeniu z surfaktantami niejonowymi,  co pozwala na tworzenie szerokiego wachlarza produktów profesjonalnych;

Zastosowanie:

 • detergenty piorące do użytku domowego;
 • detergenty myjące i piorące do użytku profesjonalnego;
 • czyszczenie metalu;
 • trudnopalne cieczy hydrauliczne;
 • polimeryzacja emulsyjna;
 • środki ochrony roślin;
 • włókiennictwo;

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2586

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):Natychmiast
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ / lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top