Kwas azotowy 55 %

Cena netto: od 95,00 zł od 95,00 zł
Cena brutto: od 116,85 zł od 116,85 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KA-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas azotowy 55 %, kwas azotowy (V) to jeden z najsilniejszych nieorganicznych kwasów tlenowych o wzorze chemicznym HNO3. Kwas azotowy znajduje zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych, w przemyśle chemicznym do produkcji nawozów mineralnych; w przemyśle chemicznym w procesach nitrowania, do produkcji barwników; w przemyśle spożywczym do czyszczenia aparatów i urządzeń ze stali kwasoodpornej oraz w ogrodnictwie do zakwaszania podłoża.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas azotowy 55 % - Kwas azotowy (V) w żargonie często błędnie nazywany azeotropem – azeotrop to mieszanina substancji chemicznych pozostających w równowadze termodynamicznej z parą nasyconą, dla roztworu wodnego kwasu azotowego stężenie takie to 65 % jednak utarło się niepoprawnie określać kwas azotowy mianem Azeotropu.

Kwas Azotowy wykazuje bardzo dużą aktywność chemiczną, dysocjuje całkowicie nawet pod wpływem niewielkich ilości wody. Kwas azotowy i jego związki – przede wszystkim sole – wykazują silne działanie utleniające. Reaguje bardzo gwałtownie z większością białek dlatego jest powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym jako uniwersalny środek myjąco-dezynfekujący. Niestety ze względu na silne właściwości utleniające powoduje gwałtowną korozję większości niezabezpieczonych metali, co znacznie ogranicza jego stosowanie w tym zakresie.

Szczególnie chętnie używany w mleczarniach, browarach, wytwórniach soków i innych zakładach gdzie procesowi mycia i dezynfekcji poddaje się zamknięte linie technologiczne do pasteryzacji i homogenizacji płynów i układów koloidalnych. Linię technologiczna zalewa się niewielką ilością kwasu azotowego. Kwas przetłacza się przez zamknięty układ. Usuwa on wszelkie pozostałości po produkcie pozostawiając za sobą jałową wysterylizowaną powierzchnię. Przed kolejnym rozruchem technologicznym tak dezynfekowaną linię zobojętnia się poddając płukaniu wodnym roztworem wodorotlenku sodu – ługiem sodowym. 

Ponadto Kwas Azotowy znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym jako surowiec do syntez chemicznych, jako surowiec w przemyśle farmaceutycznym, do produkcji barwników, lakierów, tworzyw sztucznych i nawozów azotowych. Jego sole wykorzystywane są w przemyśle zbrojeniowym i pirotechnice, ze względu na silne właściwości utleniające.

Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniu określonemu rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2031

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H290: Może powodować korozję metali H314: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. P280 Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. P406: Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej. P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Kwas azotowy 55 % 1200 kg

2 400,00 zł Cena netto: 2 676,00 zł
2 952,00 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top