Kwas azotowy 55 % paleta 840 kg

Cena netto: 1 632,00 zł (1,94 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 007,36 zł (2,39 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KA-0007

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  840 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas azotowy 55 % paleta 840 kg, kwas azotowy (V) to jeden z najsilniejszych nieorganicznych kwasów tlenowych o wzorze chemicznym HNO3. Kwas azotowy znajduje zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych, w przemyśle chemicznym do produkcji nawozów mineralnych; w przemyśle chemicznym w procesach nitrowania, do produkcji barwników; w przemyśle spożywczym do czyszczenia aparatów i urządzeń ze stali kwasoodpornej oraz w ogrodnictwie do zakwaszania podłoża.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas azotowy 55 % - Kwas azotowy (V) w żargonie często błędnie nazywany azeotropem – azeotrop to mieszanina substancji chemicznych pozostających w równowadze termodynamicznej z parą nasyconą, dla roztworu wodnego kwasu azotowego stężenie takie to 65 % jednak utarło się niepoprawnie określać kwas azotowy mianem Azeotropu.

Kwas Azotowy wykazuje bardzo dużą aktywność chemiczną, dysocjuje całkowicie nawet pod wpływem niewielkich ilości wody. Kwas azotowy i jego związki – przede wszystkim sole – wykazują silne działanie utleniające. Reaguje bardzo gwałtownie z większością białek dlatego jest powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym jako uniwersalny środek myjąco-dezynfekujący. Niestety ze względu na silne właściwości utleniające powoduje gwałtowną korozję większości niezabezpieczonych metali, co znacznie ogranicza jego stosowanie w tym zakresie.

Szczególnie chętnie używany w mleczarniach, browarach, wytwórniach soków i innych zakładach gdzie procesowi mycia i dezynfekcji poddaje się zamknięte linie technologiczne do pasteryzacji i homogenizacji płynów i układów koloidalnych. Linię technologiczna zalewa się niewielką ilością kwasu azotowego. Kwas przetłacza się przez zamknięty układ. Usuwa on wszelkie pozostałości po produkcie pozostawiając za sobą jałową wysterylizowaną powierzchnię. Przed kolejnym rozruchem technologicznym tak dezynfekowaną linię zobojętnia się poddając płukaniu wodnym roztworem wodorotlenku sodu – ługiem sodowym. 

Ponadto Kwas Azotowy znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym jako surowiec do syntez chemicznych, jako surowiec w przemyśle farmaceutycznym, do produkcji barwników, lakierów, tworzyw sztucznych i nawozów azotowych. Jego sole wykorzystywane są w przemyśle zbrojeniowym i pirotechnice, ze względu na silne właściwości utleniające.

Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniu określonemu rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2031

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H290: Może powodować korozję metali H314: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. P280 Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. P406: Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej. P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas azotowy 55 % 1200 kg

Cena netto: 1 799,91 zł
Cena brutto: 2 213,89 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas azotowy 55 %

od 85,00 zł
od 104,55 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas azotowy 55 % kanister 35 kg

Cena netto: 85,00 zł
Cena brutto: 104,55 zł
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas azotowy 55 % półpaleta 210 kg

451,22 zł Cena netto: 481,95 zł
555,00 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top