Kwas chlorooctowy (techniczny) łuski big bag 1000 kg

Cena netto: 7 394,43 zł (7,39 zł / 1 kg)
Cena brutto: 9 095,15 zł (9,10 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: KM-0008

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas monochlorooctowy wysokiej czystości (techniczny) łuski big bag 1000 kg - kwas monochlorooctowy jet to kwas o wysokiej reaktywności. Kwas MCAA stosowany jest jako surowiec i półprodukt w wielu procesach syntezy organicznej. Stosowany jest do produkcji karboksymetylocelulozy (CMC). Kwas ma zastosowanie w produkcji substancji czynnych w przemyśle farmaceutycznym (ibuprofenu, sól sodowa diklofenaku, kofeiny, witamin (np. witaminy B6), glicyny, malonianów). Kwas monochlorooctowy 100% (100% MCAA techniczny, łuska) to produkt charakteryzujący się poziomem DCAA nieprzekraczającym 1500 ppm.

W przypadku tego produktu istnieje możliwość dostosowania zawartości DCAA do wymagań klienta.

Produkt tylko do zastosowań profesjonalnych.


 

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Kwas chlorooctowy (techniczny) łuski big bag 1000 kg

Zastosowanie

Kwas monochlorooctowy wysokiej czystości (techniczny) łuski jest związkiem dwufunkcyjnym z centrami reaktywnymi zarówno w grupie kwasowej jak i przy α atomie chloru. Kwas chlorooctowy jest silniejszy niż kwas octowy ze względu na efekt przejścia elektronów z atomu chloru w podstawieniu α. Ze względu na taką reaktywność kwas monochlorooctowy jest szeroko stosowanym surowcem. Przykłady reakcji z udziałem MCAA:

 • estryfikacja alkoholami,
 • otrzymywanie glicyny w reakcji z amoniakiem,
 • hydroliza do kwasu glikolowego w reakcji z zasadą,
 • otrzymywanie alkalicznego chlorooctanu w reakcji z słabą zasadą,
 • addycja katalityczna do wiązania podwójnego do otrzymania odpowiedniego estru, np. reakcja z propylenem do chlorooctanu izopropylu.

Jednym z najważniejszych produktów otrzymywanych z MCAA jest karboksymetyloceluloza (CMC). Inne zastosowania to kwas tioglikolowy, 2,4-D, MCPA, kwas aminooctowy, maloniany, cyjanooctany itp. Produkt przeznaczony do szerokiego spectrum odbiorców charakteryzujący się wysoką czystością i DCAA poniżej 1500 ppm.

MCAA produkowany na całym świecie stosowany jest między innymi do produkcji karboksymetylocelulozy, 2,4-D, wielu farmaceutyków, barwników, dodatków do tworzyw sztucznych, kosmetyków.

Produkt tylko do zastosowań profesjonalnych.

Czas realizacji zamówienia: standardowo 7 dni roboczych, wcześniej potwierdzenie dostępności towaru.


Właściwości

Kwas monochlorooctowy 100% (100% MCAA techniczny, łuska) to produkt charakteryzujący się poziomem DCAA nieprzekraczającym 1500 ppm.

Kwas chlorooctowy wykazuje dużą reaktywność i jest stosowany jako surowiec do otrzymywania wielu ważnych związków organicznych. Ma przenikliwy zapach, jest łatwo rozpuszczalny w wodzie, etanolu, metanolu, acetonie, benzenie, chloroformie, dwumetylosulfotlenku, dwumetyloformamidzie. Słabo rozpuszcza się w węglowodorach i ich chlorowcopochodnych.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1751

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H301 Działa toksycznie po połknięciu.
 • H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
 • H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
 • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 Stosować rękawice ochronne (rękawice gumowe lub neoprenowe preferowane z kauczuku butylowego) lub PVC ( typu Snorkel) /odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P309+P311: W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pjemnik lub etykietę.
 • P301 +P330+ P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody i mydłem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
 • P390: Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
 • P406: Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej.
 • P501: Zawartość pojemnika i pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami (spalanie kontrolowane).

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top