Kwas fosforowy, ortofosforowy

Cena netto: od 414,00 zł od 414,00 zł
Cena brutto: od 509,22 zł od 509,22 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KF-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kwas fosforowy (ortofosforowy) dostępny w różnych stężeniach i jakościach
 • Dostępny jest kwas fosforowy jakości technicznej oraz spożywczej
 • Kwas fosforowy jakości spożywczej stosowany jest jako regulator kwasowości 
 • Kwas fosforowy znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym
 • Jest składnikiem środków czystości, detregentów
 • Znajduje zastosowanie w produkcji nawozów
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas fosforowy H3PO4 75% to surowiec o szerokim spektrum zastosowań.

Zastosowanie przemysłowe:

 • jako półprodukt w syntezie produktów chemicznych,
 • składnik mieszanin włączając pakowanie i dystrybucję,
 • środek do powierzchniowej obróbki metali, środek czyszczący,
 • środek pomocniczy w przemyśle chemicznym w tym zastosowanie w laboratorium. 

Zastosowanie profesjonalne:

 • w nawozach,
 • do powierzchniowej obróbki metali,
 • w budownictwie,
 • składnik detergentów i środków do czyszczenia,
 • pomoc do lutowania. 

Zastosowanie konsumenckie:

 • składnik środków polerujących i mieszanek woskowych, wyrobów do mycia i czyszczenia,
 • pomoc do lutowania,
 • w nawozach, bateriach i akumulatorach. 


Funkcje techniczne: nawóz, dozwolona substancja dodatkowa, dodatek paszowy, chemikalia laboratoryjne, regulator pH, inhibitor korozji, środek stosowany w przetwórstwie, środek odtłuszczający.


Kwas fosforowy spełniający parametry jakościowe dozwolonej substancji dodatkowej E338 jest używany w przemyśle spożywczym do zakwaszania żywności i jako substancja klarująca oraz w przemyśle farmaceutycznym do produkcji niektórych leków. W przemyśle paszowym stosowany jest jako dodatek paszowy /E 338/.

Właściwości

Wygląd

klarowna bezbarwna, lepka ciecz

Stężenie

75, 85 %

CAS

7664-38-2

pH

1,5
Gęstość 1,57-1,83 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1805

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty określające środki bezpieczeństwa:

P260 Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

P303+P361+P353W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.Nadal płukać. 

P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P405 Przechowywać pod zamknięciem

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top