Kwas propionowy jakości paszowej

Cena netto: od 472,50 zł od 472,50 zł
Cena brutto: od 581,18 zł od 581,18 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: KWP-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kwas propionowy jakości paszowej
 • Zawartość 99,5 %
 • Wykorzystywany w produkcji pasz dla zwierząt
 • Odczynnik laboratoryjny
 • Półprodukt do przetwarzania polimerów
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Kwas propionowy jakości paszowej

Zastosowanie

Kwas propionowy powstaje w organiźmie ludzkim w wyniku rozkładu przez bakterie cukrów, błonnika, pektyn. Kwas ten jest stosowany powszechnie w przemyśle spożywczym jako środek do konserwacji żywności o symbolu E-280. Jest dodatkiem do chleba krojonego paczkowanego, chleba żytniego oraz do wyrobów ciastkarskich. Maksymalna dozwolona dawka to 3000 mg/kg. Stosowany jest jako substancja przeciw pleśniowa w paszach dla zwierząt.

Właściwości

Wzór sumaryczny

C3H6O2

Zawartość %

99,5

Metale ciężkie

max. 5 ppm

Masa molowa

74,07 g/mol

Wygląd

bezbarwna ciecz

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 3467

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P243 - Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
P260 - Nie wdychać pyłu / mgły.
P241 - Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
P264 - Dokładnie umyć dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
P240 - Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P242 - Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+ P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P370 + P378 - W przypadku pożaru: użyć rozproszonego strumienia wody, proszku gaśniczego, piany, lub dwutlenku węgla do gaszenia.
P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P403 + P235 - Przechowywać W dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Kwas propionowy jakości paszowej DPPL 1000 kg

Cena netto: 14 120,90 zł
Cena brutto: 17 368,71 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas propionowy jakości paszowej kanister 25 kg

Cena netto: 472,50 zł
Cena brutto: 581,18 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top