Kwas propionowy jakości paszowej

Cena netto: od 444,44 zł od 444,44 zł
Cena brutto: od 546,66 zł od 546,66 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: KWP-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kwas propionowy jakości paszowej
 • Zawartość 99,5 %
 • Wykorzystywany w produkcji pasz dla zwierząt
 • Odczynnik laboratoryjny
 • Półprodukt do przetwarzania polimerów
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas propionowy powstaje w organiźmie ludzkim w wyniku rozkładu przez bakterie cukrów, błonnika, pektyn. Kwas ten jest stosowany powszechnie w przemyśle spożywczym jako środek do konserwacji żywności o symbolu E-280. Jest dodatkiem do chleba krojonego paczkowanego, chleba żytniego oraz do wyrobów ciastkarskich. Maksymalna dozwolona dawka to 3000 mg/kg. Stosowany jest jako substancja przeciw pleśniowa w paszach dla zwierząt.

Właściwości

Wzór sumaryczny

C3H6O2

Zawartość %

99,5

Metale ciężkie

max. 5 ppm

Masa molowa

74,07 g/mol

Wygląd

bezbarwna ciecz

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 3467

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P243 - Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
P260 - Nie wdychać pyłu / mgły.
P241 - Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
P264 - Dokładnie umyć dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
P240 - Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P242 - Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+ P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P370 + P378 - W przypadku pożaru: użyć rozproszonego strumienia wody, proszku gaśniczego, piany, lub dwutlenku węgla do gaszenia.
P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P403 + P235 - Przechowywać W dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas propionowy jakości paszowej DPPL 1000 kg

Cena netto: 14 120,90 zł
Cena brutto: 17 368,71 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top