Kwas solny techniczny min. 31% DPPL 1050 kg

Cena netto: 1 849,00 zł (1,76 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 274,27 zł (2,17 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 7 szt.

Kod produktu: KC-00067

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1050 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  1
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kwas solny techniczny 31 %
 • Półprodukt do produkcji środków chemicznych
 • Doskonały regulator pH w uzdatnianiu wody
 • Stosowany w przemyśle produkcji środków ochrony roślin
 • Stosowany w lutowaniu i galwanictwie
 • Produkcja profesjonalnych środków czystości

Oferta wyłącznie dla firm. 

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas solny ma zastosowanie:

 • w przemyśle spożywczym;
 • w przemyśle farmaceutycznym;
 • do uzdatniania wody (regulacja pH);
 • do oczyszczania ścieków komunalnych;
 • do czyszczenia i mycia przemysłowego;
 • w energetyce do regeneracji wymienników jonitowych;
 • w produkcji chemii przemysłowej, m.in. agrochemikalia czy nawozy;
 • w produkcji wyrobów chemii gospodarczej;
 • do ekstrakcji rud w przemyśle wydobywczym;
 • w produkcji biopaliw, olejów i smarów;
 • przy procesach galwanizacyjnych i cynkowniczych;
 • w garbarstwie;
 • w przemysle włókienniczym;
 • w przemyśle budowlanym jako dodatek do betonu i zapraw, do izolacji przewodów i kabli, do klei i spoiw budowlanych.

Zgodnie z zapisem w dokumentacji produktu kwas solny należy przechowywać/transportować w temperaturze od -30 °C do 30 °C, gdyż w wyższych temperaturach zachodzi desorpcja chlorowodoru. W związku z wysokimi temperaturami prosimy o indywidualny kontakt w celu ustalenia możliwości transportu. 

Właściwości

Stężenie kwasu solnego

min. 31 %

CAS

7641-01-0

Wygląd 

bezbarwny lub lekko żółty płyn 

Gęstość

1,15 g/cm3

Zawartość żelaza

max. 50 mg/kg

Rozpuszczalność w wodzie

nieograniczona

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1789

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305 + P351+ P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P309+P311 W PRZYPADKU narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top