Laureth-1 - ROKAnol LK1 - 68439-50-9

Cena netto: od 167,93 zł od 167,93 zł
Cena brutto: od 206,55 zł od 206,55 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0090

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niska zawartość wody,
 • dobre właściwości detergencyjne, emulgujące i dyspergujące,
 • bardzo dobre właściwości zagęszczające,
 • zdolność solubilizowania perfum i składników aktywnych,
 • kompatybilny z niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi,
 • biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
Laureth-1 - ROKAnol LK1 - 68439-50-9

Zastosowanie

Laureth-1. Produkt współtworzy grupę surfaktantów bazujących na alkoholu laurylowym o dystrybucji węglowej C12-C14. Produkt ten wyróżnia się niską zawartością wody (max. 0,2%) i znajduje zastosowanie głównie jako półprodukt do produkcji surfaktantów anionowych z grupy lauryloeterosiarczanów (SLES).

Ma postać przezroczystej lub mętnej cieczy, z czasem klarownej na górze i mętnej z osadem na dole. Produkt posiada barwę max. 30 w skali Hazena w temperaturze 40°C. ROKAnol® LK1 jest słabo rozpuszczalny w wodzie, w której tworzy mętne roztwory. Produkt handlowy zawiera ponad 99,9% substancji aktywnej i krzepnie w temperaturze ok. 10°C. Na tle pozostałych ROKAnoli® serii L odznacza się bardzo niską wartością HLB.

Oprócz zastosowania w procesie siarczanowania, ROKAnol® LK1 może stanowić składnik formulacji kosmetycznych, głównie preparatów do koloryzacji i odbarwiania włosów. Produkt ten nie wykazuje właściwości pianotwórczych, za to cechują go bardzo dobre właściwości detergencyjne, emulgujące, dyspergujące i zagęszczające. W szamponach, żelach pod prysznic, płynach do kąpieli i innych kosmetykach zmywalnych pełni funkcję środka myjącego oraz modyfikatora reologii (środka zagęszczającego). Wykazuje także zdolność solubilizowania szerokiej gamy perfum i składników aktywnych. Może być stosowany z innymi niejonowymi, anionowymi bądź kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi.

Ponadto produkt znajduje zastosowanie w procesach wstępnej obróbki włókien jako komponent formulacji usuwającej plamy olejowe (oleje mineralne) z tkaniny/dzianiny, które są wynikiem przemysłowych procesów dziewiarskich i tkackich.

Laureth-1 ulega biodegradacji w środowisku naturalnym.

Właściwości

Zastosowanie:

 • półprodukt do produkcji SLESu,
 • środki do koloryzacji i odbarwiania włosów,
 • perfumy,
 • wstępna obróbka tkanin/dzianin.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi,
regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top