Lavacide CIP SPH 40 preparat myjąco-odkamieniający do branży spożywczej

Cena netto: od 71,61 zł od 71,61 zł
Cena brutto: od 88,08 zł od 88,08 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 0%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: ROF-K-0007

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Lavacide CIP SPH 40  jest niskopiennym, kwasowym preparatem myjącym o właściwościach odkamieniających, na bazie kwasu fosforowego i siarkowego, przeznaczonym do mycia obiegowego oraz mycia tunelowego. Dedykowany sektorom przetwórstwa spożywczego, doskonale usuwa zwarty kamień mleczny, piwny oraz drożdże z powierzchni kontaktujących się z żywnością, zanieczyszczonych zarówno substancją organiczną i nieorganiczną.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Lavacide CIP SPH 40 preparat myjąco-odkamieniający do branży spożywczej

Zastosowanie

Lavacide CIP SPH 40 to preparat dedykowany jest do mycia i odkamieniania układów zanieczyszczonych równocześnie substancją organiczną i nieorganiczną. Przeznaczony do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego, do mycia obiegowego, tunelowego oraz zanurzeniową. Sprawdza się w czyszczeniu obiegów zamkniętych, skrzyń transportowych, form serowarskich - również o wysokim stopniu zanieczyszczenia tłuszczami płynnymi. Dodatkowo zawiera substancje zabezpieczające myte powierzchnie przed przywieraniem zanieczyszczeń, a także chroni przed korozją.

Właściwości:

 • Posiada właściwości emulgujące i dyspergujące w stosunku do tłuszczów i białek
 • Skuteczny w stosunku do zanieczyszczeń mineralnych
 • Usuwa zwarty kamień mleczny, piwny oraz drożdże
 • Repasywuje stal INOX
 • Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania
 • Zawiera inhibitory korozji
 • Zawiera substancje zabezpieczające myte powierzchnie przed przywieraniem zanieczyszczeń


Skład: kwas fosforowy (V), kwas siarkowy (VI), surfaktanty, fosfoniany.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 3264

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P260 Nie wdychać dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

LAVACIDE FOAM wysokopienny, kwasowy preparat myjąco-dezynfekujący kanister 23 kg

Cena netto: 158,47 zł
Cena brutto: 194,92 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Lavacide Foam E kanister 23 kg pienny kwasowy preparat myjący

Cena netto: 125,58 zł
Cena brutto: 154,46 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top