Ług sodowy, roztwór wodny 50% z zielonym certyfikatem cysterna 1000 kg

Cena netto: 3 050,00 zł (3,05 zł / 1 kg)
Cena brutto: 3 751,50 zł (3,75 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 24 szt.

Kod produktu: KC-0123

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  13
 • Odczyn:
 • Kolor:
  Bezbarwny
 • Zapach:

O produkcie

Ług sodowy, roztwór wodny 50% z zielonym certyfikatem cysterna 1000 kg

 • Wysoka jakość farmaceutyczna
 • Szerokie zastosowanie przemysłowe
 • Technologia produkcji membranowej przyjazna dla środowiska
 • Efektywne zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcji
 • Pochodzenie energii z OZE (odnawialne źródła energii)
 • Produkt posiada certyfikaty Halal, Kosher, PZH

Oferta wyłącznie dla firm. W cenie zawarte jest dedykowane opakowanie. Prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania innymi stężeniami niż dostępne w obecnej ofercie.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Ług sodowy, roztwór wodny 50% z zielonym certyfikatem cysterna 1000 kg

Zastosowanie

Ług Sodowy (wodorotlenek sodu w roztworze wodnym) należy do podstawowych surowców chemicznych, który znajduje zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Wodorotlenek sodu wytwarzany jest w procesie produkcji membranowej, która jest przyjazna dla środowiska. Energia wykorzystywana do produkcji pochodzi z odnawialnych źródeł enargii OZE. Głównym odbiorcą ługu sodowego jest przemysł budowlany, który wykorzystuje produkt przy:

 • procesie otrzymywania szkła wodnego z krzemionki, będącego składnikiem wysokiej jakości klejów silikonowych oraz farb,
 • produkcji bieli tytanowej stanowiącej jeden z podstawowych składników farb,
 • produkcji barwników syntetycznych,
 • procesie wytwarzania surfaktantów specjalistycznych dla budownictwa i przemysłu konstrukcyjnego jako :

- nośnik sodu w procesie syntezy specjalistycznych, jonowych środków powierzchniowo czynnych, - katalizator (reagent) procesu etoksylacji i propoksylacji, - neutralizator (reagent) w procesie sulfonacji,

 • końcowym etapie procesu produkcji dodatków do tworzyw sztucznych stosowanych m.in w budownictwie, jako czynnik neutralizujący,
 • produkcji dodatków do betonu i zapraw cementowych (superplastyfikatorów, dyspergatorów) jako substancja neutralizująca.

Inne zastosowania ługu sodowego:

 • synteza różnych związków organicznych i nieorganicznych (np. jako surowiec (nośnik sodu) do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych),
 • przemysł celulozowo-papierniczy (rozdrabnianie, usuwanie ligniny, wybielanie masy celulozowej oraz procesy oczyszczanie ścieków),
 • procesy otrzymywania aluminium z boksytów,
 • produkcja mydeł i detergentów,
 • neutralizacja kwaśnych strumieni odpadów i oczyszczanie gazów odlotowych z kwaśnych składników,
 • przemysł włókienniczy – przetwarzanie bawełny, farbowanie włókien syntetycznych (takich, jak nylon czy poliester),
 • procesy uzdatniania wody,
 • produkcja barwników, wybielaczy,
 • otrzymywanie sztucznego jedwabiu,
 • produkcja gumy i regeneracja kauczuku,
 • przemysł wydobywczy,
 • rafinacja ropy i olejów mineralnych,
 • jako odczynnik laboratoryjny.

Właściwości

Barwa

bezbarwny płyn

pH

13-14

Gęstość

1.33 g/cm3

Fe (Fe2O3)

max. 5 mg/kg

NaCl 

max. 0.1 % (m/m)

Magazynowanie :

Zakres temperatur, w których właściwości produktu nie ulegają zmianie: od +10oC do +60oC, okres trwałości – bez ograniczeń dla prawidłowo przechowywanego wyrobu. W temperaturze poniżej +10oC produkt może ulec skrzepnięciu, powrót do formy płynnej nie zmienia właściwości fizyko-chemicznych surowca i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1824

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top