Metakrzemian disodu pięciowodny paleta 1000 kg

Cena netto: 6 263,41 zł (6,26 zł / 1 kg)
Cena brutto: 7 703,99 zł (7,70 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: MET-0003

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  12
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Metakrzemian disodu pięciowodny paleta 1000 kg

Zastosowanie

 • Produkcja płynnych i stałych detergentów
 • Produkcja spoiw i środków wiążących
 • Odczynnik flotacyjny i środek opóźniający pylenie
 • W procesach oczyszczania, uzdatniania wody
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Metakrzemian disodu pięciowodny paleta 1000 kg

Zastosowanie

Metakrzemian disodu pięciowodny – związek chemiczny z grupy krzemianów oparty na kwasie krzemowym i wodorotlenku sodu. Produkt dostępny jest w formie białych granulek. Roztwory wodne krzemianu sodu nazywane są szkłem wodnym. Metakrzemian disodu wykorzystywany jest do produkcji płynnych i stałych detergentów do prania tkanin, zmywania naczyń, przemysłowych środków czyszczących. Właściwości fizykochemiczne krzemianów wykorzystywane są również w produkcji materiałów ogniotrwałych, urządzeń przeciwpożarowych, ceramiki. W produkcji spoiw i środków wiążących stosowany jest uwodniony metakrzemian disodu. Metakrzemian jest dobrym odczynnikiem flotacyjnym oraz środkiem opóźniającym pylenie. Stosowany jest również jako regulator lepkości i stabilizator w produkcji miazgi celulozowej. Powszechnie krzemiany sodu stosowane w procesie oczyszczania, uzdatniania wody komunalnej, przemysłowej.

Właściwości

Nazwa: Metakrzemian disodu pięciowodny
Wzór chemiczny: Na2O3Si * 5H2O
pH 11-12 (1 % r-r wodny)
Temperatura topnienia: 300 °C
Zawartość głównego składnika: zawartość substancji uwodnionej min. 99 %, zwartość soli bezwodnej min. 58 % (pięciohydratu)
CAS: 10213-79-3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3253

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 Może powodować korozję metali
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P261 Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/rozpylonej cieczy
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305 +P351 +P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/o odpornej powłoce wewnętrznej.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top