Mieszanina związków powierzchniowo czynnych - Roksol M7

Cena netto: od 386,56 zł od 386,56 zł
Cena brutto: od 475,47 zł od 475,47 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0069

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • bardzo dobre działanie detergencyjne, odtłusz­czające i oczyszczające,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • stabilność w kwasach i alkaliach oraz twardej wodzie,
 • doskonały dyspergator i emulgator,
 • niskie właściwości pianotwórcze,
 • produkt biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
Mieszanina związków powierzchniowo czynnych - Roksol M7

Zastosowanie

Roksol M7 to mieszanka surfaktantów stosowana w przemyśle włókienniczym. Produkt jest bezbarwną cieczą o temperaturze zamarzania około 10° C. Produkt jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Posiada doskonałe właściwości emulgujące i dyspergujące, dzięki czemu jest skutecznym środkiem do usuwania różnych zabrudzeń, w tym zabrudzeń na bazie oleju, smarów, wosków i rozpuszczalników organicznych.

Ze względu na doskonałe właściwości detergentowe Roksol M7 jest stosowany w przemyśle włókienniczym do wstępnego prania włókien surowych, jak i gotowych produktów. Ponadto posiada bardzo dobre właściwości zwilżające. Kolejną zaletą Roksolu M7 są jego właściwości niskopienne.

Właściwości

 • włókiennictwo (pranie wstępne surowych włókien oraz pranie gotowych wyrobów, kąpiele wykańczalnicze),
 • garbarstwo.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top